โครงการพัฒนาศักยภาพแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัวด้านทักษะการดูแลประคับประคอง

          ศูนย์การุณรักษ์ขอเป็นสื่อกลางในการช่วยพัฒนาทักษะการดูแลประคับประคอง ให้กับแพทย์ประจำบ้านเวชศาสตร์ครอบครัว โดยการจัดอบรมและรับฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่มีศูนย์ดูแลประคับประคองที่มีคุณภาพและมีการทำงานในรูปแบบสหวิชาชีพโดยใช้เวลาช่วง (rotation) ละ 1 เดือน 2 ช่วง ตลอดหลักสูตร 3 ปี โดยมีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยผู้อบรมสามารถเลือกแหล่งฝึกเอง โดยเป็นแหล่งฝึกที่ศูนย์ฯ เลือกสรรแล้วว่ามีทีมสหสาขาทำงานเป็นระบบ มีแพทย์ดูแลศูนย์ดูแลประคับประคองผ่านการอบรม 8 สัปดาห์จากศูนย์การุณรักษ์และดูแลผู้ป่วยประคับประคองของโรงพยาบาล
มีพยาบาลประจำศูนย์เป็นพยาบาลทำงานเต็มเวลา และผ่านการฝึกอบรมระยะเวลา 4 เดือนจากสภาพยาบาลหรือ 6 สัปดาห์จากศูนย์การุณรักษ์ มีระบบการทำงานเป็นเครือข่ายกับศูนย์ดูแลประคับประคองของโรงพยาบาลชุมชนในจังหวัด มีระบบส่งต่อที่เป็นระบบ แพทย์และพยาบาลประจำศูนย์สามารถให้การดูแลเป็นพี่เลี้ยงให้แพทย์ประจำบ้าน ตามที่กำหนดในหลักสูตรได้ ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เลือกแหล่งฝึกอบรมก่อนอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อติดต่อประสานงาน ระหว่างช่วงอบรมมีการฝึกทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ

image

Coures Curriculum

image

โครงการอบรม

image

หนังสือเชิญอบรม

image

กำหนดการอบรม

image

การลงทะเบียน