สิทธิ์ในการเลือกทางรักษาและการได้รับการดูแลอย่างสมศักดิ์ศรีในระยะสุดท้ายของชีวิต

สิทธิ์ในการเลือกทางรักษาและการได้รับการดูแลอย่างสมศักดิ์ศรีในระยะสุดท้ายของชีวิต โดย รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล หน่วย Palliative care โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Read more
© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account