User Rating: 5 / 5

Star ActiveStar ActiveStar ActiveStar ActiveStar Active
 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Pain and Palliative care for Doctors
หลักสูตร 3 วัน ผ่านระบบ Application ZOOM Meetings
ระหว่าง วันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563
จัดโดย ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล ทำหน้าที่เป็นประธานการจัดอบรมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบ Application ZOOM Meetings ซึ่งมีบุคคลากรทางแพทย์สนใจและเข้าอบรม 630 คน ซึ่งระบบ ZOOM Meetings รองรับผู้เข้าร่วประชุมได้ถึง 1,000 คน ในครั้งนี้เป็นการจัดอบรมผ่านระบบ ZOOM Meetings ซึ่งเป็นครั้งแรก ได้รับการสนับสนุนจาก มหาวิทาลัยขอนแก่น ในการเปิดระบบ Zoom meeting การเรียนการสอนออนไลน์ ที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิ่ง
ซึ่งมีวิทยากรทีมแพทย์ พยาบาล ผู้เชี่ยวชาญ อันได้แก่ รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล, นพ.อรรถกร รักษาสัตย์, พญ.ฟ้างาม เจริญผล, พว.เฉลิมศรี สรสิทธิ์, พว.ปาริชาติ เพียสุพรรณ์, พว.รัตนาภรณ์ ศิริเกต, พว.แพงพรรณ ศรีบุญลือ, พว.ณัฐชญา บัวละคร, พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ

วัตถุประสงค์ : เพื่อให้แพทย์ผู้เข้าอบรมมีองค์ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับแนวคิดและหลักการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ความรู้และทักษะในระดับพื้นฐาน การดูแลและจัดการอาการไม่สุขสบายต่าง ๆ อาการที่พบบ่อยในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ได้แก่ อาการปวด คลื่นไส้อาเจียน หายใจล าบาก อ่อนเพลีย ฯลฯ รวมถึงการจัดการผู้ป่วยในสภาวะฉุกเฉิน และการดูแลจัดการอาการในช่วงวาระสุดท้ายของชีวิต มีความรู้เข้าใจหลักการและวิธีการสื่อสารกับผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวที่เหมาะสม มีความรู้เข้าใจกฎหมายและจริยธรรมที่เกี่ยวข้องการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย สามารถการวินิจฉัยภาวะใกล้ตายและให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างเหมาะสม สามารถการดูแลประคับประคองกลุ่มผู้สูงอายุและเด็ก มีความรู้เข้าใจการบริบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้าย มีความรู้เข้าใจการให้ยาทางใต้ผิวหนังและการบริหารยาฉีดโดยใช้เครื่องให้ยาต่อเนื่องที่บ้าน (syringe driver) สามารถการวางแผนจ าหน่าย ดูแลต่อเนื่องที่บ้าน ติดตาม/ให้ปรึกษา และให้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชน

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจได้มากขึ้น สามารถรับชมการบรรยาย คลิปย้อนหลัง ได้ที่ :
www.karunruk.org : https://www.karunruk.org/home/index.php/media-download.html
หรือ ผ่านทางเว็ปไซต์ Youtube Channel : https://www.youtube.com/playlist?list=PLDA3XnMLkWu0jdJKhkWfD_9KI1wDVI4RX
โดยทางศูนย์การุณรักษ์ จะเปิดให้ชมได้หลังจากสิ้นสุดการประชุม 7 วันทำการ และจะระงับการชมการคลิป 90 วัน

 

2020-07-20-22 P001
2020-07-20-22 P002
2020-07-20-22 P003
2020-07-20-22 P004
2020-07-20-22 P005
2020-07-20-22 P006
2020-07-20-22 P007
2020-07-20-22 P008
2020-07-20-22 P009
2020-07-20-22 P010
2020-07-20-22 P011
2020-07-20-22 P012
2020-07-20-22 P013
2020-07-20-22 P014
2020-07-20-22 P015
2020-07-20-22 P016
2020-07-20-22 P017
2020-07-20-22 P018
2020-07-20-22 P019
2020-07-20-22 P020
2020-07-20-22 P021
2020-07-20-22 P022
2020-07-20-22 P023
2020-07-20-22 P024
2020-07-20-22 P025
2020-07-20-22 P026
2020-07-20-22 P027
2020-07-20-22 P028
2020-07-20-22 P029
2020-07-20-22 P030
2020-07-20-22 P031
2020-07-20-22 P032
2020-07-20-22 P033
2020-07-20-22 P034
2020-07-20-22 P035
2020-07-20-22 P036
2020-07-20-22 P037
2020-07-20-22 P038
2020-07-20-22 P039
2020-07-20-22 P040

 

ภาพ/ข่าว : ปิยพล จันทรา เจ้าหน้าที่ออกแบบและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การุณรักษ์

facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account