Star InactiveStar InactiveStar InactiveStar InactiveStar Inactive
 

  • 2020-08-21 P0001
  • 2020-08-21 P0003
  • 2020-08-21 P0006
  • 2020-08-21 P0008
  • 2020-08-21 P0016
  • 2020-08-21 P0017
  • 2020-08-21 P0018
  • 2020-08-21 P0019
  • 2020-08-21 P0020
  • 2020-08-21 P0023
  • 2020-08-21 P0024
  • 2020-08-21 P0025
  • 2020-08-21 P0026
  • 2020-08-21 P0027
  • 2020-08-25 P001
  • 2020-08-25 P002
  • 2020-08-25 P005
  • 2020-08-25 P007
  • 2020-08-25 P009
  • 2020-08-25 P017
  • 2020-08-25 P021
  • 2020-08-25 P028
  • 2020-08-28 P001
  • 2020-08-28 P002
  • 2020-08-28 P003
  • 2020-08-28 P004
  • 2020-08-28 P005
  • 2020-08-28 P018
  • 2020-08-28 P026
  • 2020-08-28 P027

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีแบบประคับประคองอย่างครบวงจร
วันที่ 21, 25 และ 28 สิงหาคม 2563
ณ ห้องบบรยาย 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ ห้องประชุม 1-2 อาคาร สว. 1 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์
โดย ศูนย์การุณรักษ์ ร่วมกับ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

ครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ พว.ธารินีเพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล เป็นประธานในการอบรม นอกจากนี้ยังได้รับวิทยากร แพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญ เกี่ยวกับ การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ําดีแบบประคับประคองอย่างครบวงจร อันได้แก่ รศ.พญ. ศรีเวียง ไพโรจน์กุล หัวหน้าศูนย์การุณรักษ์ , ผศ.นพ. อรรถพล ติตะปัญ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , อ. นพ.อรรถกร รักษาสัตย์ ศูนย์การุณรักษ์, ผศ. ดร. บุษบา สมใจวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น , คณะทีมวิทยากรงานบริการพยาบาล พว.ธารินีเพชรรัตน์ หัวหน้างานบริการพยาบาล, พว.นุชจรี วุฒิสุพงษ์, พว.สุพัฒตรา ศรีภักดี, พว.ชวนพิศ สุนีย์, พว.จุรีพร อุ่นบุญเรือง, พว.อมรรัตน์ ทองสวัสดิ์ ,
พว.เฉลิมศรี สรสิทธิ์, พว. ปาริชาติ เพียสุพรรณ์, พว.แพงพรรณ ศรีบุญลือ, พว.ณัฐชญา บัวละคร

ซึ่งมีกิจกรรม Work shop : Nursing High light care for Treatment in CCA ที่น่าสนใจ ได้แก่
กลุ่มที่ 1 Access Entry high light care (assessment, ICG Clearance) พว.อัจฉรา ปาละ พว.ดวงสุดา พลค้อ พว.ณัฐนพินน์ คุ้มทรัพย์
กลุ่มที่ 2 Pre and Post op highlight care (IPD & ICU) พว.อมรรัตน์ ทองสวัสดิ์ พว.พรศิริ จันทพันธ์พว. ชญาภา ศิริกรโภคกุล พว. เพลินพิศ สุนนนาม พว.ยุภาพรณ์ สายแสน.
กลุ่มที่ 3 Perioperative highlight care in CCA พว. พรเพิ่ม แก้วมาตย์ พว.เสาวภา ฉิมหลวง พว.นิ่มอนงค์ หลูปรีชาเศรษฐ์ พว.รณกร แก้วยม
กลุ่มที่ 4 PTBD and Biliary drainage high light care พว.เกยูร พรมอ่อน พว.ไข่มุก โอนไธสงค์ พว.ชวนพิศ สุนีย์
กลุ่มที่ 5 chemotherapy high light care พว.จุรีพร อุ่นบุญเรือง พว. นิศากร เป้าลีพว. เยาวพา สะวามิ
กลุ่มที่ 6 Discharge plan and Continuing of Care in CCA พว.จิฬาวพร รัตนพลที พว.เอื้อมพร พิมดี พว.เกียรติพร เชื้อโพนทอง

Work shop : การบริหารยาใต้ผิวหนังผู้ป่วยระยะท้าย ใกล้เสียชีวิต (syringe driver, sure fuser) แบ่งกลุ่มฝึกสมรรถนะ กลุ่มละ 10 คน พว.รัตนาภรณ์ ศิริเกตุ พว.เฉลิมศรี สรสิทธิ์ พว.แพงพรรณ ศรีบุญลือ พว.ชุติมา เทียนทอง พว.วริศยา แก่นนาคํา พว.ณัฐชญา บัวละคร

 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม มีความรู้ความเข้าใจได้มากขึ้น สามารถรับชมการบรรยาย คลิปย้อนหลัง ได้ที่ :
www.karunruk.org : https://www.karunruk.org/home/index.php/media-download.html
หรือ ผ่านทางเว็ปไซต์ Youtube Channel : https://www.youtube.com/playlist?list=PLDA3XnMLkWu3O5_vRhBOWL8SBW1Ei2MDp
โดยทางศูนย์การุณรักษ์ จะเปิดให้ชมได้หลังจากสิ้นสุดการประชุม 7 วันทำการ และจะระงับการชมการคลิป 90 วัน

 

การอบรมวันที่ 21 สิงหาคม 2563

2020-08-21 P0001
2020-08-21 P0002
2020-08-21 P0003
2020-08-21 P0004
2020-08-21 P0005
2020-08-21 P0006
2020-08-21 P0007
2020-08-21 P0008
2020-08-21 P0009
2020-08-21 P0010
2020-08-21 P0011
2020-08-21 P0012
2020-08-21 P0013
2020-08-21 P0014
2020-08-21 P0015
2020-08-21 P0016
2020-08-21 P0017
2020-08-21 P0018
2020-08-21 P0019
2020-08-21 P0020
2020-08-21 P0021
2020-08-21 P0022
2020-08-21 P0023
2020-08-21 P0024
2020-08-21 P0025
2020-08-21 P0026
2020-08-21 P0027
2020-08-21 P0028
2020-08-21 P0029
2020-08-21 P0030
2020-08-21 P0031
2020-08-21 P0032
2020-08-21 P0033
2020-08-21 P0034
2020-08-21 P0035
2020-08-21 P0036
2020-08-21 P0037
2020-08-21 P0038
2020-08-21 P0039
2020-08-21 P0040
2020-08-21 P0041
2020-08-21 P0042
2020-08-21 P0043
2020-08-21 P0044
2020-08-21 P0045
2020-08-21 P0046
2020-08-21 P0047
2020-08-21 P0048
2020-08-21 P0049
2020-08-21 P0050
2020-08-21 P0051
2020-08-21 P0052
2020-08-21 P0053
2020-08-21 P0054
2020-08-21 P0055
2020-08-21 P0056
2020-08-21 P0057
2020-08-21 P0058
2020-08-21 P0059

 

การอบรมวันที่ 25 สิงหาคม 2563

2020-08-25 P001
2020-08-25 P002
2020-08-25 P003
2020-08-25 P004
2020-08-25 P005
2020-08-25 P006
2020-08-25 P007
2020-08-25 P008
2020-08-25 P009
2020-08-25 P010
2020-08-25 P011
2020-08-25 P012
2020-08-25 P013
2020-08-25 P014
2020-08-25 P015
2020-08-25 P016
2020-08-25 P017
2020-08-25 P018
2020-08-25 P019
2020-08-25 P020
2020-08-25 P021
2020-08-25 P022
2020-08-25 P023
2020-08-25 P024
2020-08-25 P025
2020-08-25 P026
2020-08-25 P027
2020-08-25 P028
2020-08-25 P029
2020-08-25 P030

 

การอบรมวันที่ 28 สิงหาคม 2563

2020-08-28 P001
2020-08-28 P002
2020-08-28 P003
2020-08-28 P004
2020-08-28 P005
2020-08-28 P006
2020-08-28 P007
2020-08-28 P008
2020-08-28 P009
2020-08-28 P010
2020-08-28 P011
2020-08-28 P012
2020-08-28 P013
2020-08-28 P014
2020-08-28 P015
2020-08-28 P016
2020-08-28 P017
2020-08-28 P018
2020-08-28 P019
2020-08-28 P020
2020-08-28 P021
2020-08-28 P022
2020-08-28 P023
2020-08-28 P024
2020-08-28 P025
2020-08-28 P026
2020-08-28 P027
2020-08-28 P028
2020-08-28 P029
2020-08-28 P030
2020-08-28 P031
2020-08-28 P032
2020-08-28 P033
2020-08-28 P034

 

 

ภาพ/ข่าว : ปิยพล จันทรา เจ้าหน้าที่ออกแบบและประชาสัมพันธ์ ศูนย์การุณรักษ์

 

 

facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account