โครงการฝึกอบรม ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ปีงบประมาณ 2563
ตุลาคม 2562 – กันยายน 2563

ลำดับหัวข้อการฝึกอบรมวัน/เดือน/ปีระยะเวลาจำนวนที่รับคุณสมบัติผู้อบรมค่าลงทะเบียนรายละเอียด 
21 PC mini marathon 2020 ธค. 63 1 วัน 2,000 คน ประชาชนทั่วไป ติดตามทางเว็ปไซต์ เร็วๆนี้
20 ฉลองครบรอบ 10 ปี การุณรักษ์ ธค. 63 2 วัน 800 คน สำหรับบุคลากรทางแพทย์และผู้สนใจ ติดตามทางเว็ปไซต์ เร็วๆนี้
19 โครงการอบรมวิชาการ “การพยาบาลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองขั้นพื้นฐาน (Basic certificate course in palliative care nursing: BCCPN)  6 สัปดาห์ ปี 63 6 สัปดาห์ 15 คน พยาบาลดูแลศูนย์ประคับ ประคอง (ทั่วประเทศ) 25,000 บาท เร็วๆนี้
18  How to set hospital cannabis clinic
ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting
 20-21 ตค. 63 2 วัน   ไม่จำกัดจำนวน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 

ค่าลงทะเบียน

800 บาท 
เร็วๆนี้ 
17 Symptom Management in Palliative Care Workshop 8-9 ก.ย. 63 2 วัน 80 คน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร ดูแลศูนย์ประคับ ประคอง (ทั่วประเทศ) ค่าลงทะเบียน
800 บาท
เลื่อนการจัดอบรม
16

Management of dyspnea in end-stage respiratory diseases

ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting
19 สค. 63 1 วัน ไม่จำกัดจำนวน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 400 บาท สิ้นสุดการอบรม
15 โครงการพัฒนาศักยภาพ PCWN ในการจำหน่ายผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตกลับบ้าน 7 สค 2563 1 วัน  ไม่จำกัดจำนวน สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น
สำหรับบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยขอนแก่น
100 บาท สิ้นสุดการอบรม
14

Advance Course in Palliative Care

ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting
23-24 ก.ค. 63 2 วัน ไม่จำกัดจำนวน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร

ค่าลงทะเบียน
400 บาท

สิ้นสุดการอบรม
 13  

Pain and Palliative Care for Doctors

ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting
20-22 ก.ค. 63   3 วัน ไม่จำกัดจำนวน  แพทย์ พยาบาล เภสัชกร  ค่าลงทะเบียน
600 บาท 
สิ้นสุดการอบรม
12 การฝึกภาคปฏิบัติสำหรับเภสัชกร ในเขต กรุงเทพมหานคร  Clinical Palliative Care for pharmacists  2 สัปดาห์ 12-20 มี.ค 63 2 สัปดาห์ 40 คน เภสัชกรในเขตกรุงเทพมหานคร  ไม่เสียค่าลงทะเบียน -
11 อบรมพื้นฐานสำหรับเภสัชกร หลักสูตร Basic palliative care for pharmacists ในเขต กรุงเทพมหานคร  3 วัน  9-11 มี.ค 63 3 วัน 80 คน เภสัชกรในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่เสียค่าลงทะเบียน -
10 Basic Certificate Course in Palliative Medicine (BCCPM) 8 สัปดาห์ 17 ก.พ. - 10 เม.ย 63 8 สัปดาห์ 15 คน

แพทย์ดูแลศูนย์ประคับประคอง
(ทั่วประเทศ)

ไม่เสียค่าลงทะเบียน สิ้นสุดการอบรม
9 Advance Course in Palliative Care 20-21 ก.พ. 63 2 วัน ไม่จำกัด แพทย์ทั่วไป (ทั่วประเทศ)

ค่าลงทะเบียน
2,000 บาท

สิ้นสุดการอบรม
8 Pain and Palliative Care for Doctors 17-19 ก.พ. 63 3 วัน ไม่จำกัด แพทย์ทั่วไป (ทั่วประเทศ)

ค่าลงทะเบียน
3,000 บาท

สิ้นสุดการอบรม
7 Basic Certificate Course in Palliative Medicine (BCCPM) ในเขต กรุงเทพมหานคร 8 สัปดาห์             13 ม.ค - 6 มีค 63 8 สัปดาห์ 20 คน แพทย์ดูแลศูนย์ประคับประคอง ในเขต กรุงเทพมหานคร ไม่เสียค่าลงทะเบียน -
6 Advance Course in Palliative Care ในเขต กรุงเทพมหานคร 16-17 ม.ค. 63 2 วัน 20 คน แพทย์ทั่วไป ในเขต กรุงเทพมหานคร ไม่เสียค่าลงทะเบียน -
5 Pain and Palliative Care for Doctors ในเขต กรุงเทพมหานคร 13-15 ม.ค. 63 3 วัน 200 คน แพทย์ทั่วไป ในเขต กรุงเทพมหานคร ไม่เสียค่าลงทะเบียน -
4 โครงการจัดประชุมวิชาการ Medical Cannabis in Oncology and Palliative Care Conference 2-3 ม.ค. 63 2 วัน 350 คน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร บุคลากรทางการแพทย์ (ทั่วประเทศ)

ค่าลงทะเบียน

วันละ 1,500 บาท
สิ้นสุดการอบรม
3 โครงการฝึกอบรม Palliative Care in Advance Dementia 16-17 ธ.ค.62 2 วัน 100 คน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร (ทั่วประเทศ)

ค่าลงทะเบียน

2,000 บาท
สิ้นสุดการอบรม
2 อบรมพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขต กรุงเทพมหานคร  Clinical Palliative Care for Community Nurses 4 สัปดาห์             9-27 ธ.ค.62 4 สัปดาห์ 80 คน พยาบาลในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขต กรุงเทพมหานคร ไม่เสียค่าลงทะเบียน -
1 อบรมพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขต กรุงเทพมหานคร 1 สัปดาห์  2-6 ธ.ค.62 1 สัปดาห์  200 คน พยาบาลในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข ในเขต กรุงเทพมหานคร ไม่เสียค่าลงทะเบียน -

 

โครงการอบรมวิชาการ

17 December 2020

Basic Certificate Course in Palliative Medicine

27 October 2020

โครงการอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 5 วัน Basic Palliative Care for Nurses จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ ร่วมกับ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์

...
27 October 2020

โครงการอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 4 สัปดาห์ Clinical Palliative Care for Community Nurses (CPCN) จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ ร่วมกับ งานบริการพยาบาล

...
27 October 2020

โครงการอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองขั้นพื้นฐาน 6 สัปดาห์ Basic Certificate Course in Palliative Nursing (BCCPN) รุ่นที่ 11 จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ ร่วมกับ

...
10 August 2020

วันที่ 21, 25 และ 28 สิงหาคม 2563 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีแบบประคับประคองอย่างครบวงจร โดย ศูนย์การุณรักษ์ ร่วมกับ งานบริการพยาบาล

...
04 August 2020

ศูนย์ความเป็นเลิศการุณรักษ์ ประกาศรับสมัคร ‼️ แพทย์ฝึกเฉพาะด้าน จำนวน 4 ตำแหน่ง หลักสูตรประกาศนียบัตรในวิชาชีพเวชกรรมด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง หลักสูตรเต็มเวลา

...
22 July 2020

Symptom Management in Palliative Care Workshop วันที่ 8-9 กันยายน 2563 อบรมผ่านระบบ Application ZOOM Meetings จัดโดย ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

21 July 2020

โครงการพัฒนาศักยภาพ PCWN ในการจำหน่ายผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตกลับบ้าน วันที่ 7 สิงหาคม 2563 สำหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น ณ ห้องประชุมนพดล ทองโสภิต ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ และ

...
21 July 2020

Virtual Meeting Registration Form "Management of Dyspnea in End-Stage Respiratory Diseases" จัดโดย สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ร่วมกับศูนย์การุณรักษ์

...
15 June 2020

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Advance course in Palliative Care หลักสูตร 2 วัน ผ่านระบบ Application Zoom Meetings ระหว่างวันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563

14 June 2020

กำลังเตรียม VDO ย้อน Zoom meeting...(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

03 March 2020

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

17 January 2020

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

09 January 2020

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

08 January 2020

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

07 January 2020

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

06 January 2020

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

24 November 2019

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

24 November 2019

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

21 October 2019

(กิจกรรมได้สิ้นสุดลงแล้ว)

facebook      twitter      line     youtube      gmail
karunruk-logo-s1.png

ศูนย์การุณรักษ์ 
ตึก สว.19 ชั้น 18 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น ขอนแก่น 40002
โทรศัพท์ : 043-366-656 E-mail:   karunrukk@gmail.com
www.karunruk.org

© Copyright 2019 KARUNRUK.ORG

Search

Sign in to your account