ความภาคภูมิใจ

     ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรองการปฏิบัติตามมาตรฐานการรับรองเฉพาะโรค การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคอง จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน)
วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2561

     รางวัลเชิดชูเกียรติด้านการสนับสนุนการปฏิบัติการภายในมหาวิทยาลัยดีเด่น กลุ่มบุคลากรหรือบุคลากรด้านการบริหารจัดการ
พ.ศ.2562

รางวัลเครือข่ายบริการดีเด่น “ติดดาว” ประจำปี 2555 เครือข่ายการดูแลประคับประคอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้รับรางวัลหน่วยบริการที่มีการพัฒนาเครือข่ายบริการดีเด่น care with Love, Cure with Technology “รักษาด้วยกาย หายด้วยเทคโนโลยี”

      ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับรางวัลในงาน จากทศวรรษแห่งการเรียนสู่ทศวรรษใหม่ แห่งการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ 17 ถึง 18 ธันวาคม 2555 จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน. ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซนทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซนเตอร์แจ้งวัฒนะ)

     ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นกลุ่มคุณภาพยอดเยี่ยม ที่ได้รับเกียรติเข้าร่วมเสนอผลงานในงาน มหกรรม คิวซี แห่งประเทศไทยครั้งที่ 32 มหกรรมคุณภาพภาครัฐวิสาหกิจแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 29 มหกรรมคุณภาพภาคราชการ และโรงพยาบาล ประจำปี 2561 มหกรรมโครงการคุณภาพข้ามสายงาน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 และ 30 เมษายน 2561 จัดโดยสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย

    เครือข่ายการดูแลประคับประคอง โรงพยาบาลศรีนครินทร์ 
ได้รับรางวัลหน่วยบริการที่มีการพัฒนาเครือข่ายบริการดีเด่น  Care with Love, Cure with Technology “รักษาด้วยกาย หายด้วยเทคโนโลยี”