โครงการฝึกอบรม ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2567 ตุลาคม 2566 – กันยายน 2567

ที่ หัวข้อการฝึกอบรม วดป ระยะเวลา จำนวนที่รับ คุณสมบัติผู้อบรม ค่าลงทะเบียน
1 WS 1. PC in LTC 25-26 ธ.ค.2566 2 วัน Onsite 200 เฉพาะสสส.
Online ไม่จำกัด
โครงการสสส. Online
1000 บาท
2

 

Training of the trainer for Lao palliative care medical provider

8-12 ม.ค. 2566 5 วัน แพทย์ พยาบาลลาว แพทย์ พยาบาลลาว ไม่มีค่าลงทะเบียน
3 การอบรมพระคิลานุปัฏฐากเพื่อการดูแลพระอาพาธระยะท้าย ภาคทฤษฎี 15-19 มค. 2567 5 วัน Onsite 40 รูป
Online ไม่จำกัด
พระคิลานฯ เขต 7 ไม่มีค่าลงทะเบียน
4 การอบรมพระคิลานุปัฏฐากเพื่อการดูแลพระอาพาธระยะท้าย ภาคปฏิบัติ 22 มค – 9 กพ. 2567 3 สัปดาห์ 24 รูป, 12 – KPC,
6 – KKH, 6 REH
พระคิลานฯ เขต 7 ไม่มีค่าลงทะเบียน
5 Lao National Conference in PC Vientiane, Lao PDR. 12 -13 กพ. 2567 2 วัน

Onsite-Vientiane

200 คน

แพทย์ พยาบาลลาว ไม่มีค่าลงทะเบียน
6 Basic Course in Palliative Medicine (BCCPM)19 กพ–12 เมย 2567 8 สัปดาห์ Onsite 15 คน แพทย์ดูแลประคับประคอง 30,000 บาท
7 Pain and palliative care for doctor 19 –21 กพ. 2567 3 วัน Onsite 50 คน
Online 100 คน
แพทย์ทั่วไป Onsite 3,000
Online 1,500
8 Advance Course in Palliative Care 22 -23 กพ.2567 2 วัน Onsite 50 คน
Online 200 คน
แพทย์ทั่วไป Onsite 2,000
Online 1,000
9 WS 2. Symptom management in Palliative care 27 กพ.2567 1 วัน Onsite 50 คน
Online 200 คน
แพทย์ พยาบาลดูแลประคับประคอง Onsite 1,000
Online 500
10 Palliative Care for Community Nurses (CPCN) 11มีค – 5 เมย 2567 4 สัปดาห์ Online 100 คน พยาบาลดูแลประคับประคอง เขตสุขภาพที่7 ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน 8,000 บาท
11 Palliative care for nurses 11-15 มีค 2567 5 วัน Onsite 50
Online 100 คน
พยาบาลทั่วไป พยาบาลเขตสุขภาพที่ 7 ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน Onsite 5,000
Online 2500
12 Basic Certificate Course in Palliative Care สำหรับทีมสุขภาพ สปป.ลาว 11 มีค-3 พค 2567 8 สัปดาห์ 20 คน แพทย์ พยาบาลจากสปป.ลาว ไม่มีค่าลงทะเบียน
13 WS 3. Care in the community 18-19 มีค2567 2 วัน Onsite 50 คน
Online 100 คน
แพทย์ พยาบาลดูแลประคับประคอง Onsite 2,000
Online 1000
14 Basic Cert Course in Palliative Nursing (BCCPN) 7 พค 14 มิย 2567 6 สัปดาห์ Onsite 15 คน แพทย์ดูแลประคับประคอง 25,000 บาท
15 Basic Certificate Course in Palliative Medicine (BCCPM) 17 มิ.ย.- 9 ส.ค.2567 8 สัปดาห์ 15 คน แพทย์ดูแลประคับประคอง 30,000 บาท
16 Pain and Palliative Care for Doctors 17 -19 มิ.ย.2567 3 วัน Onsite 50 คน
Online 200 คน
แพทย์ทั่วไป Online 1,500
Onsite 3,000
17 Advance Course in Palliative Care 20 -21 มิ.ย.2567 2 วัน Onsite 50 คน
Online 200 คน
แพทย์ทั่วไป Onsite 2,000
Online 1,000
18 Clinical Palliative Care for pharmacists 8 -19 ก.ค.2567? 2 สัปดาห์ 40 คน เภสัชกรดูแลประคับประคอง
ฝึกปฏิบัติที่รพ.ที่กำหนด
5,000 บาท
19 Basic palliative care for pharmacists 8-10 ก.ค.2567? 3 วัน Onsite 20 คน
Online 60 คน
เภสัชกรทั่วไป Online 1500
Onsite 3,000
20 WS 4. Palliative Care Outcome Collaboration (PCOC) 1-2 กค 2567
(รอ confirm)?
2 วัน Onsite 60 คน
40 คน (ลงทะเบียน)
แพทย์พยาบาล PC 3,000 บาท
21 Preconference WS: 19 ส.ค.67
(รอ confirm)?
ครึ่งวัน 50 คน แพทย์ พยาบาล Onsite 500 บาท
22 5th Khon Kaen International Conference in Palliative Care 20-21 สค.2567?
(รอ confirm)?
2 วัน Webinar 300 คน
Onsite 400
แพทย์ พยาบาล
เภสัชกร ไทยและต่างประเทศ
2,000 บาท