โครงการฝึกอบรม ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2566 ตุลาคม 2565 – กันยายน 2566

ที่ หัวข้อการฝึกอบรม วดป ระยะเวลา จำนวนที่รับ คุณสมบัติผู้อบรม ค่าลงทะเบียน
1 Development of palliative care in renal disease 13 ม.ค.2566 1 วัน ไม่จำกัดจำนวน ทีมสุขภาพ Service plan โรคไต/ประคับประคองและผู้สนใจ ไม่มีค่าลงทะเบียน
2 Facilitator training for share decision making and advance care planning WS 16 ม.ค.2566
17 ม.ค.2566
18 ม.ค.2566
1 วัน เฉพาะผู้ได้รับการคัดเลือก

16 ม.ค. -เขตสุขภาพ 1-4

17 ม.ค. – เขตสุขภาพ 5-8

18 ม.ค.66 – เขตสุขภาพ 9-12

ไม่มีค่าลงทะเบียน
3 Virtual conference on Death and Grief literacy 14 ก.พ.2566 1 วัน ไม่จำกัดจำนวน ทีมสุขภาพดูแลประคับประคองและผู้สนใจ ไม่มีค่าลงทะเบียน
4 WS – Developing bereavement care program in palliative care 15 ก.พ.2566 1 วัน 60 คน เฉพาะคนที่เคยเข้าอบรม Bereavement companion WS ไม่มีค่าลงทะเบียน
5 WS – Master class training in grief counselling 16 ก.พ.2566 1 วัน 60 คน เฉพาะผู้ที่เคยเข้าอบรม Bereavement companion WS ไม่มีค่าลงทะเบียน
6 1st Lao National Palliative Care Conference, Vientiane, Lao PDR. 20 – 21 ก.พ. 2566 2 วัน 150 คน ไม่มีค่าลงทะเบียน
7 WS1 – Share decision making and advance care planning communication 30 ม.ค.2566- เขต3
6 ก.พ.2566-เขต 4
27 ก.พ.2566 -เขต 5
7 มี.ค.2566 – เขต6
3 เม.ย.2566 – เขต7
1 วัน 60 คน เฉพาะทีมสุขภาพ Service plan โรคไต/ประคับประคอง ไม่มีค่าลงทะเบียน
8 WS- Share decision making and advance care planning communication and developing ESRD – PC network in Service Plan Area 7 13-14 มี.ค.2566 2 วัน 100 คน ทีมสุขภาพ service plan โรคไต/ประคับประคองเขตสุขภาพที่ 7 ไม่มีค่าลงทะเบียน
9 Basic Certificate Course in Palliative Care สำหรับทีมสุขภาพ สปป.ลาว 18เม.ย.-12พ.ค.2566
29 พ.ค.-9 มิ.ย.2566
8 สัปดาห์ 20 คน แพทย์ พยาบาลจาก สปป.ลาว
10 WS :Palliative care in the home and in long-term care program  15-16 พ.ค. 66 2 วัน  ไม่จำกัดจำนวน ทีมสุขภาพดูแลประคับประคองและผู้สนใจ

online 1000 บาท

onsite 2000 บาท

11 Cert.PC- Mid-career training-Teaching round I 17-19 พ.ค.66 3 วัน 10 คน ทีมสุขภาพดูแลประคับประคอง
12 Clinical Palliative Care for pharmacists 29 พ.ค.-10 มิ.ย.2566 2 สัปดาห์ ไม่จำกัดจำนวน เภสัชกรดูแลประคับประคองฝึกปฏิบัติที่รพ.ที่กำหนด 3000 บาท
13 Basic palliative care for pharmacists 29-31 พ.ค.2566 3 วัน ไม่จำกัดจำนวน เภสัชกรทั่วไป 1500 บาท
14 Basic Certificate Course in Palliative Medicine (BCCPM) 12 มิ.ย.-11 ส.ค.2566 8 สัปดาห์ 15 คน แพทย์ดูแลประคับประคอง 30000 บาท
15 Pain and Palliative Care for Doctors 12-14 มิ.ย.2566 3 วัน ไม่จำกัด
จำนวน
แพทย์ทั่วไป online 1500
Onsite 3000 (รับ 40 คน)
16 Advance Course in Palliative Care 15-16 มิ.ย.2566 2 ชม. ไม่จำกัดจำนวน แพทย์ทั่วไป online 1000
Onsite 2000 (รับ 40คน)
17 WS2. Symptom management in palliative Care 19-20 มิ.ย.2566 2 วัน ไม่จำกัดจำนวน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร online 1000
Onsite 2000 (รับ 40คน)
18 Cert. PC- Mid-career training – Teaching round 2 5-7 ก.ค.66 3 วัน 10 คน ทีมสุขภาพดูแลประคับประคอง
19 Preconference WS: Serious illness Conversation 19 ก.ค.2566 ครึ่งวัน 50 คน แพทย์ พยาบาล onsite 500
20 5th Khon Kaen Intenational Conference in Palliative Care 20-21 ก.ค.2566 2 วัน ไม่จำกัดจำนวน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร Onsite 3000
21 WS3. Management of psychosocial and bereavement suffering 15-16 ส.ค.66 2 วัน ไม่จำกัดจำนวน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร

online 1000

onsite 2000

22 Cert. PC – Mid-career training – Teaching round 3 17-18 ก.ค.66 2 วัน 10 คน ทีมสุขภาพดูแลประคับประคอง
23 Basic Certificate Course in Palliative care Nursing 30 ต.ค.-9 ธ.ค.66 6 สัปดาห์ 15 คน

พยาบาลศูนย์ประคับประคอง

พยาบาลดูแลประคับประคอง

25,000
24 Ethics in palliative care รอประกาศ 2 วัน ไม่จำกัด แพทย์ พยาบาล เภสัชกร

online 1000

onsite 2000

25 Cert. PC-Mid-career-training- Teaching round 4 รอประกาศ 2 วัน 10 คน ทีมสุขภาพดูแลประคับประคอง