โครงการฝึกอบรม ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีงบประมาณ 2564 ตุลาคม 2564 – กันยายน 2565

ที่ หัวข้อการฝึกอบรม วดป ระยะเวลา จำนวนที่รับ คุณสมบัติผู้อบรม ค่าลงทะเบียน  
1 การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองกลุ่มทารกระยะก่อนคลอและทารกแรกเกิด (Perinatal & Neonatal Palliative care) 15–16 ธค 64 2 วัน 50 คน แพทย์ พยาบาลการุณรักษ์ สูติฯ ทารกแรกเกิด คลอด คุณแพงพรรณ/คุณกาพย์ชวิน
2 การฝึกอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ระยะเวลา 6 สัปดาห์ Basic Certificate Course Palliative Nursing (BCCPN) 22 พ.ย-30 ธ.ค.64 6 สัปดาห์ 15 คน พยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองในโรงพยาบาลระดับรพ.จังหวัด/รพช. 25,000 บาท คุณปาริชาติ/คุณสรัลชนา/
3 PC strategic plan meeting 17 ธค 64 1 วัน 50 คน TPCN, ประธาน service plan โครงการ วช.200,000 บาท คุณปาริชาติ/คุณสรัลชนา
4 โครงการอบรมพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลชุมชน ระยะเวลา 4 สัปดาห์ (Clinical Palliative Care for Community Nurses, CPCN) 10 ม.ค–4 ก.พ.65 4 สัปดาห์ ไม่จำกัดจำนวน

– พยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองในโรงพยาบาลชุมชน

– พยาบาล PCWN

4,000 บาท คุณปาริชาติ/คุณสรัลชนา
5 การฝึกอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 5 วัน Basic Palliative Care for Nurse  (ผ่าน Zoom) 10-14 ม.ค.65 5 วัน ไม่จำกัดจำนวน พยาบาลทั่วไปที่สนใจ
PCWN รพจ 50, รพช 60 (โครงการ KPC)
1,500 บาท คุณปาริชาติ/คุณสรัลชนา
6 โครงการพัฒนาระบบบริการการดูแลประคับประคองสำหรับพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลแบบประคับประคองประจำหอผู้ป่วย (PCWN) 4 ม.ค.–30 มิ.ย.65 1 วัน6 เดือน 120 คน

พยาบาลทั่วไป, พยาบาล PCWN ศรีฯ

PCWN รพจ 50, รพช 60 (โครงการ KPC)

โครงการบูรณาการ, มข.

คุณปาริชาติ/

พิชานี

7 PCWN workshop 1: Symptom management in palliative care for nurse 17 มค. 65 1วัน ไม่จำกัดจำนวน

0 (โครงการ KPC)พยาบาลทั่วไป, พยาบาล PCWN ศรีฯ

PCWN รพจ 50, รพช 6

300 บาท

คุณปาริชาติ/

พิชานี

8 PCWN workshop 2: Discharge planning and subcutaneous drug administration 19 มค 65 1 วัน ไม่จำกัดจำนวน

พยาบาลทั่วไป, พยาบาล PCWN ศรีฯ

PCWN รพจ 50, รพช 60 (โครงการ KPC)

300 บาท

คุณปาริชาติ/

คุณพิชานี

9 PCWN workshop 3: Care of suffering (Psychosocial, spiritual, bereavement care) 21
 มค 65
1 วัน ไม่จำกัดจำนวน 

พยาบาลทั่วไป, พยาบาล PCWN ศรีฯ

PCWN รพจ 50, รพช 60 (โครงการ KPC)

300 บาท คุณปาริชาติ/คุณพิชานี/
               
11 Palliative care in emergency situations 8 กพ. 65 1 วัน ไม่จำกัด แพทย์ทั่วไป แพทย์ห้องฉุกเฉิน 300 บาท อ.อรรถกร/คุณสรัลชนา
12 Basic Certificate Course in Palliative Medicine (BCCPM) 21 ก.พ-22 เมย 65 8 สัปดาห์ 20 คน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร  แพทย์ดูแลศูนย์ประคับประคอง อ.อรรถกร/ คุณสรัลชนา
13

Pain and Palliative Care for Doctors

ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting

21 – 23 ก.พ.65 3 วัน ไม่จำกัด แพทย์ทั่วไป 1500 บาท อ.อนัญพร /คุณสรัลชนา
14

Advance Course in Palliative Care

ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting

24 -25 ก.พ.65 2 วัน ไม่จำกัด แพทย์ทั่วไป 1000 บาท อ.ศรีเวียง/อ.อรรถกร/
คุณสรัลชนา
15

PCWN case conference 1

ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting

8 มี.ค.65 2 ชม. ไม่จำกัด PCWN รพ.ศรีฯ และโครงการ PKC และผู้สนใจ 300 บาท คุณปาริชาติ/คุณพิชานี
16

โครงการอบรมเภสัขกรในทีมศูนย์ประคับประคอง

Clinical Palliative Care for pharmacists 2 สัปดาห์

14-25 มี.ค.65 2 สัปดาห์ ไม่จำกัด เภสัชกรทั่วไป เภสัชกรในโครงการ KPC 3000 บาท คุณแพงพรรณ/คุณพิชานีคุณสรัลชนา
17

Basic palliative care for pharmacists

Lecture ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting

14-16 มี.ค.65 3 วัน ไม่จำกัด เภสัชกรทั่วไป 1000 บาท คุณแพงพรรณ/คุณพิชานี/คุณสรัลชนา
18

PCWN case conference 2

ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting

5 เม.ย.65 2 ชม. ไม่จำกัด PCWN รพศรีฯ และโครงการ KPC
และผู้สนใจ
300 บาท คุณปาริชาติ/คุณพิชานี
19 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองสำหรับพยาบาล (ผ่าน Zoom Meeting) 29 เม.ย.65 1 วัน ไม่จำกัด พยาบาลที่รับผิดชอบงาน Palliative care PCN 15 คน (โครงการ KPC) รพ.ศรี 50 คน 300 บาท คุณปาริชาติ/คุณพิชานี
20 การพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองสำหรับพยาบาล โครงการต่อเนื่อง 6 เดือน เม.ย – ก.ย 65 ยังไม่ระบุ 15 คน

พัฒนาโครงการวิจัย ประชุมติดตาม รวม 3 ครั้ง

(KPC 5 คน, ศรีนครินทร์ 5 คน, โครงการ KPC 5 คน)

คณะแพทย์50,000 บาท

คุณปาริชาติ/

อริสา

21 PCWN COP 3 พ.ค.65 1 วัน  

PCWN รพจ 50, รพช 60 (โครงการ KPC)

PCWN รพศรีฯ

 

คุณปาริชาติ/

คุณพิชานี

22

Workshop 1: Symptom Management in Palliative Care

ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting

9-10 พ.ค.65 2 วัน ไม่จำกัดจำนวน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 1000 บาท อ.อรรถกร/คุณสรัลชนา
23

PCWN

lessen-learned

7 มิ.ย 65 1 วัน  

PCWN รพจ 50, รพช 60 (โครงการ KPC)

PCWN รพศรีฯ

  คุณปาริชาติ/คุณพิชานี
24

Work Shop 2: Palliative Care in End-Stage-Renal Disease

ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting

4-5 ก.ค.65 2 วัน ไม่จำกัดจำนวน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 1000 บาท คุณณัฐชญา/คุณสรัลชนา
25

Khon Kaen International Conference in Palliative Care

On site/webinar

4-5 ก.ค.65 2 วัน ไม่จำกัดจำนวน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 2000/1000 บาท อ.ศรีเวียง/คุณเฉลิมศรี
26

Workshop 3: Palliative care in neurological diseases

ประชุมผ่าน Application Zoom Meeting

12-13 ก.ย.65 2 วัน ไม่จำกัดจำนวน แพทย์ พยาบาล เภสัชกร 1000 บาท อ.ศรีเวียง/คุณสรัลชนา
27 Carer WS การบริบาลผู้ป่วยประคับประคอง
(สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย จิตอาสา และนักบริบาล)
  3 วัน 40 คน ผู้สนใจทั่วไป 2000 บาท คุณวรรณา/คุณเฉลิมศรี/คุณวริศยา
28 การฝึกปฏิบัติการดูแล
Advanced Care Planning Workshop
  4 ครั้ง/ปี ครั้งละ 50 คน จำนวน 4 ครั้ง รวม 200 คน แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ใช้ทุน/พยาบาล PCWN โรงพยาบาลศรีนครินทร์ อ.อนัญพร/คุณเฉลิมศรี
29 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยสูงอายุและผู้ป่วยสูงอายุ
ระยะท้าย ใน Nursing home  จังหวัดขอนแก่น ปี 2565
  2 วัน   บุคลากรผู้ให้การดูแลผู้ป่วยใน Nursing home 300 บาท อ.ถวัลยรัตน์/คุณรัตนาภรณ์
30 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม ผ่าน facebook live
ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          อ.อนัญพร/คุณชุติมา
31 กิจกรรม เนื่องในวัน world hospice and palliative
care day
          อ.ถวัลยรัตน์/คุณเฉลิมศรี
32 สัมมนาศูนย์การุณรักษ์ ส.ค.65         อ.ศรีเวียง