แผนยุทธศาสตร์ที่ 1. การพัฒนาระบบบริการให้เป็น
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบครบวงจรและเป็น Best practice

โครงการ/กิจกรรม

2563 2564 2565 2566 2567
เป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่ครบวงจร
1.1. การบริการปรึกษาผู้ป่วยใน (Karunruk Palliative Care Consultative Center) ตั้งแต่จันทร์-ศุกร์ สามารถให้การปรึกษาแก่ทีมสุขภาพได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
* * * * *

1.2 การบริการผู้ป่วยนอก 

   1.2.1.จัดบริการรับปรึกษาทั่วไปทุกบ่ายวันอังคาร

   1.2.2 จัดบริการผู้ป่วยกลุ่ม end-stage renal disease ทุกอังคารที่ 2, 4 เช้า

   1.2.3 จัดบริการผู้ป่วยกลุ่ม end-stage liver cancer ทุกพุธ เช้า

   1.2.4 จัดบริการผู้ป่วยกลุ่ม end-stage dementia ทุกจันทร์ที่ 1 บ่าย

   1.2.5 จัดบริการผู้ป่วยกลุ่ม end-stage COPD ทุกพฤหัสที่ 2, 4 เช้า

 

*

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

 

 

*

*

*

*

*

 

 

*

*

*

*

*

 

*

*

*

*

*

1.3 การบริการหอผู้ป่วยการุณรักษ์ (Karunruk Palliative Care Ward) 9 9 15 15 15
1.4 ศูนย์บริการเยี่ยมบ้านผู้ป่วยระยะท้ายการุณรักษ์ (Karunruk Palliative Home Care Center) บริการเยี่ยมบ้านแก่ผู้ป่วยระยะท้ายของรพ.ศรีนครินทร์อย่างต่อเนื่องจนกว่าผู้ป่วยเสียชีวิต บริการเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ที่บ้าน ให้คำปรึกษาภาวะฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง * * * * *
1.5 การบริการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านโดยผู้ดูแล (Karunruk Palliative Caregiver Center) โดยจัดส่งผู้ดูแลไปให้การดูแลที่บ้านแบบไม่เต็มเวลาสำหรับครอบครัวที่ขาดผู้ดูแล * * * * *
1.6 การจัดบริการบ้านกึ่งวิถีการุณรักษ์ (Karunruk Hospice Care) 10 ต 10 ต 20 ต 20 ต 20 ต
1.7 การจัดบริการศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในช่วงกลางวัน (Karunruk Palliative Day Care Center) ให้บริการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในช่วงกลางวัน สัปดาห์ละ 2 วัน * * * *
1.8 การจัดบริการฟื้นฟูสมรรถนะผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะท้าย (Karunruk Rehabilitation Center for Elderly and Palliative Patient) * * *

แผนยุทธศาสตร์ที่ 2. การพัฒนาสร้างเครือข่าย Palliative Care และผลักดันด้านนโยบายระดับประเทศ

โครงการ/กิจกรรม 2563 2564 2565 2566 2567

2.1 เป็นแม่ข่ายเชื่อมโยงการทำงานของเครือข่ายในภาคต่างๆ 

จัดประชุมวิชาการประจำปี Khon Kaen International Conference in Palliative Care

* * * * *
2.2 ทำ MOU กับกรมการแพทย์ เพื่อพัฒนาเครือข่ายดูแลประคับประคองในภาคกลาง เขตสุขภาพ 3,4,5,6
2.3 ทำ MOU กับสำนักการแพทย์และสำนักอนามัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายดูแลประคับประคองในเขต กทม. * * * * *
2.4 สร้างนวัตรกรรม เครื่องมือ คู่มือ เพื่อพัฒนาคุณภาพศูนย์ดูแลประคับประคองทั่วประเทศ
  2.4.1 การเผยแพร่คู่มือการดำเนินงานศูนย์ดูแลประคับประคองและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพศูนย์ดูแลประคับประคองให้แก่ เขตสุขภาพในภาคเหนือ ภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออก
* * * * *
2.5 การจัดทำ Quality Standard for Palliative Care และคู่มือประเมินตนเอง (work book) และนำเข้าสู่การเป็นเครื่องมือในการประเมิน Disease Specific Certification ของสรภ.
2.6 การผลักดันและเป็นพี่เลี้ยงให้กับรพ.ต่างๆ ในการรับรอง Disease Specific Certification ของสรภ. * * * * *

2.7 ผลักดันนโยบายด้าน advance care planning และ advance directive (มาตร 12 ในพรบ.สุขภาพ)

   2.7.1 การจัดประชุม advance care planning

   2.7.2 การจัดทำแบบฟอร์ม advance care plan เพื่อใช้ร่วมกันทั่วประเทศ และนำเข้าสู่ระบบ electronic ในการติดตามตัวชี้วัด service plan ของกระทรวงสาธารณสุข
  2.7.3 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้าง facilitators ในการขยายผลการจัดอบรม Advance care planning workshop ให้แก่บุคลากรด้าน  PC ใน 13 เขตสุขภาพ จำนวนทั้งหมด 19 ครั้งทั่วประเทศ

   2.7.4 การพัฒนาคลินิกเบาใจเพื่อส่งเสริมการทำ advance care planning ในโรงพยาบาล

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

*

 

 

 

2.8 พัฒนาคลินิกกัญชาทางการแพทย์ของรพ.ศรีนครินทร์และ 16 รพ.นำร่องในเครือข่ายเพื่อเป็นต้นแบบ

 

* * * * *

แผนยุทธศาสตร์ที่ 3.การพัฒนาเป็นศูนย์ฝึกอบรมนักวิชาชีพด้านการดูแลประคับประคองระดับประเทศและระดับนานาชาติ

โครงการ/กิจกรรม 2563 2564 2565 2566 2567

3.1 เป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับประเทศที่มีคอร์สการฝึกอบรมสำหรับทุกวิชาชีพ และทุกระดับ

   3.1.1 การฝึกอบรมแพทย์
      3.1.1.1 การฝึกอบรมแพทย์ระยะสั้นพื้นฐาน 3 วัน Pain and Palliative care for doctors
      3.1.1.2 การฝึกอบรมแพทย์ระยะสั้น 2 วัน Advance PC for doctors
      3.1.1.3 การฝึกอบรมแพทย์ระยะกลาง 8 สัปดาห์ Basic certificate course in Palliative Medicine 

   3.1.2 การฝึกอบรมพยาบาล

      3.1.2.1 การฝึกอบรมพยาบาลศูนย์ดูแลประคับประคองระยะ 6 Basic w, cert course in pall nursing

      3.1.2.2 การฝึกอบรมพยาบาลชุมชนดูแลศูนย์ดูแลประคับประคองระยะ 4 สัปดาห์ Clinical palliative care for community nurses

   3.1.3 การฝึกอบรมเภสัช
      3.1.3.1 การฝึกอบรมเภสัชระยะพื้นฐาน 3 วัน Palliative care for pharmacists

      3.1.3.2 การฝึกอบรมเภสัชภาคปฏิบัติระยะ 2 สัปดาห์ Clinical palliative care for pharmacists

   3.1.4 การอบรมสหวิชาชีพ

      3.4.1 How to set palliative program in your hospital 3 วัน

      3.4.2 Palliative care in ICU workshop 2 วัน

      3.4.3 Palliative care for end-stage renal disease workshop 2 วัน

      3.4.4 Symptom management in palliative care workshop 2 วัน

      3.4.5 Palliative care for elderly workshop 2 วัน

   3.1.5 การอบรมนักสังคมสงเคราะห์

      3.5.1 การอบรมระดับพื้นฐาน Basic palliative care for social workers

      3.5.2 การฝึกอบรมนักสังคมสงเคราะห์ระยะกลาง Clinical palliative care for social workers

   3.1.6 การฝึกอบรมจิตอาสาและผู้ดูแล Training for the trainer for care givers 3 วัน   

3.2 เป็นศูนย์ฝึกอบรมระดับนานาชาติ

   3.2.1 ความร่วมมือการฝึกอบรม PC แก่ประเทศสปป.ลาว โดยเป็นความร่วมมือระหว่างม.ขอนแก่น Asia Pacific Hospice Palliative Care Network และกระทรวงสาธารณสุข สปป.ลาว ระยะเวลา 3 ปี
  3.2.2 เป็นแหล่งศึกษาดูงานทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ

*

*

*

 

*

 

*

*

 

 *

*

*

*

 *

*

 *

*

 

*

*

 

*

*

*

 

*

 

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

 

*

*

*

 

*

 

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

 

*

*

*

 

*

 

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

 

*

*

*

 

*

 

*

*

 

*

*

*

*

*

*

*

*

 

*

*

 

 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 4.เป็นศูนย์ฝึกอบรมแพทย์และพยาบาลเฉพาะทางด้าน Palliative Medicine

โครงการ/กิจกรรม

2563 2564 2565 2566 2567
4.1 การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง
  4.1.1 การฝึกอบรม Certificate Palliative Care (Mid-career training) ระยะเวลา 1 ปี (ไม่เต็มเวลา)   
    4.1.2 การฝึกอบรม  Certificate Palliative Care for Family Medicine (แพทยสภา) ระยะเวลา 1 ปี       4.1.3 การฝึกอบรม Diploma in Palliative Medicine ระยะเวลา 2 ปี 

  4.2 การฝึกอบรมพยาบาล Certificate in Palliative Nursing ระยะเวลา 9 เดือน

 

 

*

*

 

 

 

 

*

*

*

*

 

*

*

*

*

 

*

*

*

*

 

*

*

*

*

5.1 ผลิตงานวิจัยด้าน Palliative service system

5.2 งานวิจัยด้าน Cannabinoids in palliative care

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

 

แผนยุทธศาสตร์ที่ 5. ศูนย์วิจัยด้าน Palliative care

โครงการ/กิจกรรม 2563 2564 2565 2566 2567

5.1 ผลิตงานวิจัยด้าน Palliative service system

5.2 งานวิจัยด้าน Cannabinoids in palliative care

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*