ทำเนียบบุคลากร

รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล

หัวหน้าศูนย์การุณรักษ์

อาจารย์แพทย์ประจำศูนย์การุณรักษ์

อาจารย์แพทย์พิเศษประจำศูนย์การุณรักษ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์การุณรักษ์

น.ส.ประกายเพชร แก้วอินทร์

นักสังคมสงเคราะห์

นางสรัลชนา บุดดาน้อย

เจ้าหน้าที่ศูนย์การุณรักษ์

นางกนกพร เฉิดดิลก

เจ้าหน้าที่ศูนย์การุณรักษ์

นางสายใจ เพ็งธรรม

เจ้าหน้าที่ศูนย์การุณรักษ์

น.ส.ธนภรณ์ บุญศร

ผู้ประสานงานโครงการ

นางกัญญณัช พงศ์กวีโภคิน

ผู้ประสานงานโครงการ

พยาบาลประจำศูนย์การุณรักษ์ หน่วยการพยาบาลประคับประคอง

พว.รัตนาภรณ์ ศิริเกต

หัวหน้าหน่วยการพยาบาล ประคับประคอง

พว.ณัฐชญา บัวละคร

พยาบาลประจำหน่วยการพยาบาลประคับประคอง

พว.แพงพรรณ ศรีบุญลือ

พยาบาลประจำหน่วยการพยาบาลประคับประคอง

พว.ชุติมา เทียนทอง

พยาบาลประจำหน่วยการพยาบาลประคับประคอง

พว.กาพย์ชวิน บุญเดช

พยาบาลประจำหน่วยการพยาบาลประคับประคอง

พว.ยุภาภรณ์ สายแสน

พยาบาลประจำหน่วยการพยาบาลประคับประคอง

พยาบาลประจำศูนย์การุณรักษ์ฮอสพีซ (Karunruk Hospice)

พว.เฉลิมศรี สรสิทธิ์

หัวหน้าหอผู้ป่วยการุณรักษ์ฮอสพีซ

พยาบาลประจำหอผู้ป่วยการุณรักษ์ฮอสพีซ

พว.รัตนาวดี บัวบาลบุตร

พยาบาลประจำหอผู้ป่วยการุณรักษ์ฮอสพีซ

พว. อาทิตยา แสบงบาล

พยาบาลประจำหอผู้ป่วยการุณรักษ์ฮอสพีซ

พว.ธีระศักดิ์ งามสิทธิ์

พยาบาลประจำหอผู้ป่วยการุณรักษ์ฮอสพีซ

พว.วริศยา แก่นนาคำ

พยาบาลประจำหอผู้ป่วยการุณรักษ์ฮอสพีซ

พว.มยุรี แสงมุกดา

พยาบาลประจำหอผู้ป่วยการุณรักษ์ฮอสพีซ

พว.รัตนาวดี บัวบาลบุตร

พยาบาลประจำหอผู้ป่วยการุณรักษ์ฮอสพีซ

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลประจำหอผู้ป่วยการุณรักษ์ฮอสพีซ

นางสาวธารินี สีขวาพา

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลประจำหอผู้ป่วยการุณรักษ์ฮอสพีซ

นางสาวนันทิญา ชาหมู่

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลประจำหอผู้ป่วยการุณรักษ์ฮอสพีซ

นางสาววิภา สีบูโฮม

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลประจำหอผู้ป่วยการุณรักษ์ฮอสพีซ