ทำเนียบบุคลากร

รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล

หัวหน้าศูนย์การุณรักษ์

แพทย์ประจำศูนย์การุณรักษ์ Full time

อ.นพ.อรรถกร รักษาสัตย์

แพทย์ประจำศูนย์การุณรักษ์

อ.พญ.อนัญพร เจนวิริยะกุล

แพทย์ประจำศูนย์การุณรักษ์

อ.พญ.อัจฉริยา เจริญธัญรักษ์

แพทย์ประจำศูนย์การุณรักษ์

พญ.วริศรา เรืองทวี

แพทย์ประจำศูนย์การุณรักษ์

แพทย์ประจำศูนย์การุณรักษ์ Part time

รศ.พญ.พนารัตน์ รัตนสุวรรณ

แพทย์ประจำศูนย์การุณรักษ์

อ.พญ.ฟ้างาม เจริญผล

แพทย์ประจำศูนย์การุณรักษ์

เจ้าหน้าที่ศูนย์การุณรักษ์

นางสรัลชนา บุดดาน้อย

เจ้าหน้าที่ศูนย์การุณรักษ์

นางกนกพร เฉิดดิลก

เจ้าหน้าที่ศูนย์การุณรักษ์

นางสายใจ เพ็งธรรม

เจ้าหน้าที่ศูนย์การุณรักษ์

น.ส.พิชานี ชยพาณิชย์สกุล

เจ้าหน้าที่ศูนย์การุณรักษ์

น.ส.อริสา โพธิ์ชัยสาร

เจ้าหน้าที่ศูนย์การุณรักษ์

พยาบาลประจำศูนย์การุณรักษ์ หน่วยการพยาบาลประคับประคอง

พว.ปาริชาติ เพียสุพรรณ์

หัวหน้าหน่วยการพยาบาล ประคับประคอง

พว.ณัฐชญา บัวละคร

พยาบาลประจำหน่วยการพยาบาลประคับประคอง

พว.แพงพรรณ ศรีบุญลือ

พยาบาลประจำหน่วยการพยาบาลประคับประคอง

พว.รัตนาภรณ์ ศิริเกต

พยาบาลประจำหน่วยการพยาบาลประคับประคอง

พว.ชุติมา เทียนทอง

พยาบาลประจำหน่วยการพยาบาลประคับประคอง

พว.กาพย์ชวิน บุญเดช

พยาบาลประจำหน่วยการพยาบาลประคับประคอง

พว.ยุภาภรณ์ สายแสน

พยาบาลประจำหน่วยการพยาบาลประคับประคอง

พยาบาลประจำศูนย์การุณรักษ์ฮอสพีซ (Karunruk Hospice)

พว.เฉลิมศรี สรสิทธิ์

หัวหน้าหอผู้ป่วยการุณรักษ์ฮอสพีซ

พยาบาลประจำหอผู้ป่วยการุณรักษ์ฮอสพีซ

พว.วริศยา แก่นนาคำ

พยาบาลประจำหอผู้ป่วยการุณรักษ์ฮอสพีซ

พว.มยุรี แสงมุกดา

พยาบาลประจำหอผู้ป่วยการุณรักษ์ฮอสพีซ

พว.รัตนาวดี บัวบาลบุตร

พยาบาลประจำหอผู้ป่วยการุณรักษ์ฮอสพีซ

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลประจำหอผู้ป่วยการุณรักษ์ฮอสพีซ

นางสาวธารินี สีขวาพา

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลประจำหอผู้ป่วยการุณรักษ์ฮอสพีซ

นางสมปอง ทาทอง

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลประจำหอผู้ป่วยการุณรักษ์ฮอสพีซ

นางสาวนันทิญา ชาหมู่

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลประจำหอผู้ป่วยการุณรักษ์ฮอสพีซ

นางสาววิภา สีบูโฮม

ผู้ปฏิบัติงานพยาบาลประจำหอผู้ป่วยการุณรักษ์ฮอสพีซ