โครงการอบรมปฏิบัติการ
หลักสูตร การบริบาลผู้ป่วยประคับประคอง
(สำหรับผู้ดูแลผู้ป่วย จิตอาสา และนักบริบาล)
ระยะเวลา 3 วัน

     ปัจจุบันสังคมจะต้องเผชิญกับภาระในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยเรื้อรังและอยู่ในระยะท้ายเป็นจำนวนมาก ดังนั้น การพัฒนาศักยภาพของครอบครัว โดยเฉพาะผู้ดูแลผู้ป่วยในครอบครัว อาสาสมัคร และนักบริบาล ให้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบองค์รวมและมีทักษะพื้นฐานในการดูแลผู้ป่วยให้สุขสบายในชีวิตประจำวันจึงเป็นเรื่องจำเป็น สามารถเพิ่มคุณภาพการดูแลให้ทุกคนเข้าถึงการตายดีได้ ด้วยตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสังคมโดยรวม ศูนย์การุณรักษ์ และมูลนิธิการุณรักษ์เพื่อผู้ป่วยระยะท้าย จึงได้จัดทำหลักสูตร การบริบาลผู้ป่วยประคับประคองขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลในครอบครัว อาสาสมัคร และนักบริบาลให้มีความรู้ มีทักษะ และมีทัศนคติที่ดีกับการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและอยู่ในระยะท้าย เนื้อหาการสอนในหลักสูตรมี 18 ชั่วโมง ระยะเวลา 3 วัน รับจำนวน 40 คน/รุ่น อายุไม่เกิน 65 ปี เป็นผู้ดูแลที่มีญาติหรือมีคนไข้ อยู่ในความดูแลอยู่แล้ว และตั้งใจจะนำไปใช้จริงกับผู้ป่วย อาสาสมัครหรือจิตอาสาที่สนใจการทำงานช่วยเหลือผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ป่วยระยะท้าย และมีพื้นที่ปฏิบัติการในชุมชนหรือในโรงพยาบาล และนักบริบาลที่เคยผ่านการฝึกฝนหรือมีประสบการณ์มาก่อน และต้องการมาต่อยอดความรู้/ทักษะในการบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายเพิ่มเติม

image

หนังสือเชิญอบรม

image

กำหนดการอบรม

image

การลงทะเบียน