อยู่ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะเปิดให้บริการ ปี 2565

การุณรักษ์ฮอสพีซ (Karunruk Hospice)

ศูนย์บริบาลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยประคับประคอง

โรงพยาบาลศรีนครินทร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

การุณรักษ์ฮอสพีซ

การุณรักษ์ฮอสพีซ เป็นศูนย์บริบาลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยระยะท้าย จัดเป็นสถานพยาบาลกึ่งบ้านกึ่งโรงพยาบาล ภายใต้สังกัดโรงพยาบาลศรีนครินทร์ สำหรับผู้ป่วยประคับประคองที่เข้าสู่ระยะท้ายหรือใกล้เสียชีวิตเพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างองค์รวม มุ่งเน้นการมีคุณภาพชีวิตที่ดีในบริบทสิ่งแวดล้อมที่เป็นวิถีธรรมชาติใกล้เคียงกับบ้านและมีครอบครัวร่วมดูแลได้ตลอด 24 ชั่วโมงจนกระทั่งวาระสุดท้าย ชั่วโมง
จนกระทั่งวาระสุดท้าย การุณรักษ์ฮอสพีซยังเป็น
สถานที่เตรียมความพร้อมของครอบครัวหรือผู้ดูแล ใน
ระยะเปลี่ยนผ่านการดูแลจากโรงพยาบาลสู่บ้าน ใน
อนาคต การุณรักษ์ฮอสพีซมีแผนในการเปิดศูนย์ดูแล
ในช่วงกลางวัน (Day care) และศูนย์ฝึกอบรมบุคลากร
สาธารณสุข จิตอาสา พร้อมทั้งทํากิจกรรมสร้างสังคม
ในด้านการดูแลผู้ป่วยประคับประคองในชุมชนด้วย

ศูนย์การุณรักษ์ (Palliative Care Center)

ศูนย์การุณรักษ์ (Palliative Care Center) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2553 โดยจัดตั้งเป็นหน่วย 

การุณรักษ์ เพื่อให้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวอย่างเป็นองค์รวมและต่อเนื่องโดยทีมสหสาขาวิชาชีพ และยังเป็นศูนย์พัฒนาบุคลากรและเป็นแม่ข่ายความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย รวมทั้งทำงานวิจัยองค์ความรู้และระบบบริการด้าน Palliative care โดยมี รศ.พญ.ศรีเวียง ไพโรจน์กุล เป็นหัวหน้าหน่วย

หน่วยการุณรักษ์ได้เริ่มเปิดรับปรึกษาผู้ป่วยเป็นทางการในเดือนสิงหาคม 2553 และยกระดับเป็นศูนย์บริการการแพทย์เฉพาะทางชั้นเลิศการุณรักษ์ มีสำนักงานที่ชั้น 18 อาคารศรีนครินทราบรมราชา-นุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

โดยในปี 2564 จะขยายการให้บริการไปที่ ศูนย์การุณรักษ์ฮอสพีซ ศูนย์บริบาลคุณภาพชีวิตผู้ป่วยประคับประคองและดูแลผู้สูงอายุแบบเช้าไปเย็นกลับ รวมทั้งเป็นสถานที่ฝึกอบรมความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านการดูแลผู้ป่วยระยะท้าย ขนาด 20 เตียงตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สงบ ริมแม่น้ำชี บริเวณบ้านดอนบม ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

การให้บริการ

เข้าถึงบริการโดยระบบส่งต่อผู้ป่วยจากทีมการุณรักษ์
โรงพยาบาลศรีนครินทร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยศูนย์ฯ
มีสาธารณูปโภคให้บริการ ได้แก่ หอผู้ป่วยในจํานวน 20
เตียง เป็นเตียงรวม 4 เตียง และเตียงเดี่ยว 16 เตียง
พร้อมห้องกายภาพบําบัดทํากิจกรรม และอาคารฝึกอบรม

กิจกรรมฝึกอบรม และความเชี่ยวชาญวิชาชีพ 

 • การดูแลผู้ป่วยระยะประคับประคอง
 • การดูแลผู้ป่วยสูงอายุสมองเสื่อมระยะท้าย
 • การฝึกอบรมนักบริบาลผู้ป่วยประคับประคอง
 • กิจกรรมบําบัด กิจกรรมฟื้นฟูสภาพร่างกาย
 • การเยียวยาจิตใจและจิตวิญญาณ
 • การฝึกอบรมผู้ดูแล

เครือข่าย

 • ประสานการทํางานกับโรงพยาบาลศรีนครินทร์
 • ประสานการทํางานกับภาคีเครือข่ายชุมชน/
  สังคม

ลักษณะผู้ป่วยที่ให้การดูแล

 • ผู้ป่วยประคับประคองที่เข้าสู่ระยะท้าย
 •  ผู้ป่วยที่มีเป้าหมายการดูแลชัดเจน คือต้องการดูแลให้
  สุขสบายโดยหลีกเลี่ยงการพยุงชีพ
 • ผู้ป่วยที่ต้องบริหารยาควบคุมอาการ ให้สารนํ้า ทาง
  ใต้ผิวหนัง
 • ผู้ป่วยที่ต้องให้ยาปฏิชีวนะแบบรับประทานหรือทาง
  หลอดเลือดแบบคงที่
 • ผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการฝึกผู้ดูแลในระยะเปลี่ยนผ่าน
  จากโรงพยาบาลสู่บ้าน

ทีมให้บริการ โรงพยาบาลศรีนครินทร์

 • ทีมพยาบาลเฉพาะทางการดูแลประคับประคอง (Specialist Palliative Care Nurses) และผู้ช่วย
  พยาบาลที่ผ่านการฝึกอบรมการบริบาลผู้ป่วยระยะ
  ประคับประคอง หมุนเวียนปฏิบัติงานตลอด 24
  ชั่วโมง
 • ทีมแพทย์ดูแลประคับประคอง
  (Specialist
  Palliative Physicians) จากศูนย์การุณรักษ์
 • เภสัชกร
 • นักสังคมสงเคราะห์
 • นักกายภาพบําบัด
 • นักกิจกรรมบําบัด
 • นักบวช / จิตอาสา
  การดูแลเฉพาะทาง
 • การดูแลด้านอารมณ์จิตสังคม
 • การดูแลในระยะเศร้าโศกสูญเสีย
 • การดูแลตามวิถีชุมชน สังคม
 • สิ่งแวดล้อมเพื่อการเยียวยา กิจกรรมบําบัด

ที่ตั้งของศูนย์

ตั้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น สงบ ริมแม่นํ้าชีบริเวณ
บ้านดอนบม ตําบลเมืองเก่า อําเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น

โครงการศูนย์บริการและฝึกอบรมบ้านกึ่งวิถี

ดาวน์โหลดไฟล์

 • ไฟล์โครงการศูนย์บริการและฝึกอบรมบ้านกึ่งวิถี

  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

สถานที่ตั้งและการติดต่อ