ชื่อศูนย์ดูแล ประคับประคอง โรงพยาบาล จังหวัด ผู้ประสานงานหลัก เบอร์โทรศัพท์
กาฬสินธุ์
ผู้ประสานงานดูแล ประคับประคอง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
นางขวัญใจฤทัยรัตน์ ตันตยานนท์
095-6542928
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
กาฬสินธุ์
กาฬสินธุ์
นางวรินทร์ทิพย์ ภูเงิน
094-2951696 / 043-816664
คลินิกพร้อมรักษ์
กมลาไสย
กาฬสินธุ์
นางดวงใจ วงศ์ยะรา
088-5526484
ศูนย์เมตตารักษ์
กุฉินารายณ์
กาฬสินธุ์
นางกัลยา พยุงเกษม
086-6469550
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
เขาวง
กาฬสินธุ์
นางดวงกมล ศิลาแยง
088-5717190 / 092-7265499
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
คําม่วง
กาฬสินธุ์
นางบญญรัตน์ ฐานะรุ่งเรืองเลิศ
086-2267161
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ท่าคันโท
กาฬสินธุ์
น.ส.เนตรดาว นาหนองตูม
089-7151851
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
นาคู
กาฬสินธุ์
น.ส.บุญญาพร สุระสาย
095-1695527 / 085-0035264
ศูนย์สิริอาภา
นามน
กาฬสินธุ์
นางสวิท วรพันธ์
091-7427571
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ยางตาด
กาฬสินธุ์
นางสาคร ภูน้ําเย็น
081-3205574
ศูนย์รักบริบาล
ร่องคำ
กาฬสินธุ์
นางรัศมี ลือฉาย
085-4593714
หน่วยอรุณรักษ์
สมเด็จ
กาฬสินธุ์
นายจิรขจร จันทร์ศรีหา
085-4602120
ศูนย์สหการุณรักษ์
สหัสขันธ์
กาฬสินธุ์
นางนงลักษณ์ คําแสน
094-2904256
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
สามชัย
กาฬสินธุ์
นางอรพรรณ ธารเอียม
081-5920125
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
หนองกุงศรี
กาฬสินธุ์
น.ส.ปาริฉัตร ประวันเนา
093-3954073
ศูนย์มุทิตา
ห้วยผึ้ง
กาฬสินธุ์
น.ส.เพ็ญมณี จะมะรี
095-6600775
ศูนย์เอื้ออาทร
ห้วยเม็ก
กาฬสินธุ์
นางทัศนีย์ภูนาฤทธิ์
093-3295693
ชื่อศูนย์ดูแล ประคับประคอง โรงพยาบาล จังหวัด ผู้ประสานงานหลัก เบอร์โทรศัพท์
ขอนแก่น
ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
ขอนแก่น
นางสกลรัตน์ สุวรรณมาโจ
094-2891345
ศูนย์การุณรักษ์
ศรีนครินทร์
ขอนแก่น
นางปาริชาติ เพียสุพรรณ์
084-4099935 / 043-366656-7
ศูนย์พลังใจ
ขอนแก่น
ขอนแก่น
นางศุภราภรณ์ พรหมลักขโณ
094-3105254 / 043-336789 ต่อ 1460
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
กระนวน
ขอนแก่น
นางเข็มทอง ต้นกันยา
082-1181259
ศูนย์จิตอาทร
เขาสวนกวาง
ขอนแก่น
นางชฎาพร ตรพรมยุ่ง
081-5440140 / 043-449095 ต่อ 200
ศูนย์สายบุญ
ชนบท
ขอนแก่น
นางปัทมาภรณ์ นาบุตรบุญ
099-1691295
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ชุมแพ
ขอนแก่น
นางประเสริฐ แสนแสง
085-8519035
ศูนย์ไมตรีจิตร
ซ้ําสูง
ขอนแก่น
น.ส.สินจัย คุณะ
043-219192 ต่อ 237 / 099-3566951
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
น้ำพอง
ขอนแก่น
น.ส.วิมลนันท์ ทรัพย์วราชัย
081-5877351
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
บ้านฝาง
ขอนแก่น
นางอรุณวรรณ สรรพสมบัติ
089-2782153
ศูนย์ความหวัง
เปื่อยน้อย
ขอนแก่น
นางประพร สาวะถี
043-494003 ต่อ 114
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
พระยืน
ขอนแก่น
นางสมบัติ ฝั่งสระ
088-5730248
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
พล
ขอนแก่น
นางมาลินันท์ พิมพ์พิสุทธิพงศ์ / นางจิตรกร ลือศิริ
043-414710-2 ต่อ 207
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ภูผาม่าน
ขอนแก่น
น.ส.พวงพิกุล เวียงทอง
094-2733331 / 043-396012
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ภูเวียง
ขอนแก่น
นางอังคณา ศรีไสย
085-0136337
ศูนย์ดูแลประคับประคองประคับประคองรพ.มัญจาคีรี
มัญจาคีรี
ขอนแก่น
นางจีนทอง ศรีคิรินทร์
089-9449066
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
แวงน้อย
ขอนแก่น
นางจิดาภา ศรีเตชะ
087-9440511
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
แวงใหญ่
ขอนแก่น
น.ส.สุนิสา จันทร์วัน
082-8479962
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
สิรินธร
ขอนแก่น
น.ส.วิภาวดี สันทา
095-1292154
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
สีชมพู
ขอนแก่น
นางภัททิรา ศรีเกียรติเกษม
043-399096 ต่อ 221, 124, 254
ศูนย์เยี่ยมบ้านหนองเรือ
หนองเรือ
ขอนแก่น
นางอังคณาภรณ์ พลบํารุง
088-2036922
คลินิกเมตตารักษ์
หนองสองห้อง
ขอนแก่น
นางพิมลวรรณ กัมปนานุรักษ์
089-8417686
ศูนย์ SPANUT
อุบลรัตน์
ขอนแก่น
นางประพิมรัตน์ ผดุงศรี
043446113 ต่อ 120
ชื่อศูนย์ดูแล ประคับประคอง โรงพยาบาล จังหวัด ผู้ประสานงานหลัก เบอร์โทรศัพท์

ร้อยเอ็ด

ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
น.ส.สุภาพร ยมหงษ์
089-2041091
ศูนย์กรุณาพีร์คําทอน
ร้อยเอ็ด
ร้อยเอ็ด
น.ส.อนงค์ สิมลี
063-0218101
ศูนย์รักษ์สุขภาพ
เกษตรวิสัย
ร้อยเอ็ด
นางทิพวรรณ นามชารี
081-0497996
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
จตุรพักตรพิมาน
ร้อยเอ็ด
นางจรุณี เศษสุวรรณ
086-8553209
ศูนย์ดูแลประคับประคองต่อเนื่อง
จังหาร
ร้อยเอ็ด
นางสุวรรณา ขันทับ
089-9443942
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
เชียงขวัญ
ร้อยเอ็ด
นางนริศรา พันธุ์ศิลา
086-8551139
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ทุ่งเขาหลวง
ร้อยเอ็ด
น.ส.รัชนี พ้องเสียง
083-2900703
ศูนย์ดูแลต่อเนื่องและประคับประคอง
ธวัชบุรี
ร้อยเอ็ด
นางนพรัตน์ ศรีสุวรรณ์
089-8400131
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ปทุมรัตน์
ร้อยเอ็ด
น.ส.ลักขณา อินธิแสง
089-5770672
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
พนมไพร
ร้อยเอ็ด
น.ส.มัลลิกา สุภาพสุนทร ,นางมณฑิรา สิงหกองกุล
080-1557788 / 096-8101734
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
โพธิ์ชัย
ร้อยเอ็ด
นางธีระรัตน์ บุญจรัส
043-567074
ศูนย์เอื้อรักษ์
โพนทราย
ร้อยเอ็ด
นางภัทราภรณ์ เข็มข้าว
091-8634781
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
โพนทอง
ร้อยเอ็ด
นายปรเมษฐ์ นามชู
081-1836185
ศูนย์ดูแลต่อเนื่องและประคับประคอง
เมยวดี
ร้อยเอ็ด
นางคัทลียาภรณ์ แก้วมณี
093-5635950
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
เมืองสรวง
ร้อยเอ็ด
นางจารุวัฒน์ สิงจานุสงค์
081-0476940
ศูนย์ประคับประคองและดูแลต่อเนื่อง
ศรีสมเด็จ
ร้อยเอ็ด
นางศิริพร เผ่าภูธร
081-0611678
คลินิกฟ้าใส
สุวรรณภูมิ
ร้อยเอ็ด
นายโชคนิติพัฒน์ วิสูญ
081-5494887
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
เสลภูมิ
ร้อยเอ็ด
น.ส.ฐิติมา โพธิศรี
043-557322 ต่อ 104
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
หนองพอก
ร้อยเอ็ด
นางณัฐภาวิณี รัตนชัยฤทธิ์
081-9547011
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
หนองฮี
ร้อยเอ็ด
น.ส.วรรณพัฒน์ อาจหาญ
091-8319101
ศูนย์ยิ้มได้
อาจสามารถ
ร้อยเอ็ด
นางผกากาญจน์ ศุภรจิตต์โศภิน
094-2328264
ชื่อศูนย์ดูแล ประคับประคอง โรงพยาบาล จังหวัด ผู้ประสานงานหลัก เบอร์โทรศัพท์

มหาสารคาม

ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง
สํานักงานสาธารณสุขมหาสารคาม
มหาสารคาม
นางมาฆนุช ภูมิสายดร
094-5353055
ศูนย์บริบาลบรรเทา
มหาสารคาม
มหาสารคาม
นางปุณญนุช ธรรมวงษา
092-5394951
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
กันทรวิชัย
มหาสารคาม
นางนิติยา ไพฑูรย์
089-7129449
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
แกดํา
มหาสารคาม
นางนิภา ไชยดํารงค์
084-6021956
ศูนย์มะค่าป่า
โกสุมพิสัย
มหาสารคาม
นางเพลินจิต ช่างถม
084-6003819
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
เชียงยืน
มหาสารคาม
นางชัชฎา สมนึกธนโชติ
043-781045 ต่อ 108
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
นาเชือก
มหาสารคาม
น.ส.นิยากร อินทะขัน
093-3238309
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
นาดูน
มหาสารคาม
นางชุลีภรณ์ ปักกาเวสา
085-7497826 / 091-0566272
ศูนย์เมตตารักษ์
บรบือ
มหาสารคาม
น.ส.พรรณี ประเสริฐแก้ว
084-5174940
ศูนย์ปันบุญ
ยางสีสุราชย์
มหาสารคาม
นางคําตัน ปินะโต
096-5446654/ 095-6634465
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
วาปีปทุม
มหาสารคาม
นางนลินรัตน์ อารยสมโพธิ์
098-1245298 / 043-799110 ต่อ 219
ชื่อศูนย์ดูแล ประคับประคอง โรงพยาบาล จังหวัด ผู้ประสานงานหลัก เบอร์โทรศัพท์

นครพนม

ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
นครพนม
น.ส.บัวสาย สมสารี
081-2606111
ศูนย์เมตตารักษ์
นครพนม
นครพนม
นางรัตนา นิลวัชรารัง
088-5497567
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ท่าอุเทน
นครพนม
น.ส.ลักขณา ภูวิชัย
088-3382028
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
นาแก
นครพนม
นางทิพมล สารเสนา
093-3255885
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
นาหว้า
นครพนม
น.ส.รัชนีกุล ศรีสงคราม
081-8728682
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ปลาปาก
นครพนม
นายอัคนี้วุธ วงค์ชมภู
089-9428120
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
โพนสวรรค์
นครพนม
นางแสงเดือน ศรีวรสาร
093-3233116
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
วังยาง
นครพนม
น.ส.สุคนทิพย์ พิลา
093-0822677
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ศรีสงคราม
นครพนม
น.ส.พรพิมล วดีศิริศักดิ์
089-6231228
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม
นครพนม
นางพิมพ์ริสา ตั้งไพบูลย์
081-7345498
ชื่อศูนย์ดูแล ประคับประคอง โรงพยาบาล จังหวัด ผู้ประสานงานหลัก เบอร์โทรศัพท์

บึงกาฬ

ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ
บึงกาฬ
นางพจนีย์ ศรีสุด
084-7958386
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
บึงกาฬ
บึงกาฬ
นางพฤกษา ชาวยามกา
081-1836586
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
เซกา
บึงกาฬ
นางปริฉัตร แก้ววิเศษ
084-4283421
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
โซ่พิสัย
บึงกาฬ
น.ส.นฤมล โสพุฒอ่อน
042-485099
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
บึงโขงหลง
บึงกาฬ
น.ส.สุภัตตา ไกยวรรณ์
085-7520234
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
มุ่งคล้า
บึงกาฬ
น.ส.ปณิศรา สนั่นเอื้อย
042-499106
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ปากคาด
บึงกาฬ
น.ส.อนันตพร สํามะโย
042-481206
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
พรเจริญ
บึงกาฬ
น.ส.ปองกานต์ ฤทธิ์
042-487218
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ศรีวิไล
บึงกาฬ
นายณภาส หัดวิมล
095-9930517
ชื่อศูนย์ดูแล ประคับประคอง โรงพยาบาล จังหวัด ผู้ประสานงานหลัก เบอร์โทรศัพท์

เลย

ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
เลย
นางเสริมสุข ธัญญวัน
081-7083113,083-1455780
คลีนิคบริรักษ์
เลย
เลย
นางเสริมสุข ธัญญวัน ,น.ส.วารีรัตน์ มัคคะรัมย์
042-862123 / 089-6215037 / 091-0613607
บริรักษ์เชียงคาน
เชียงคาน
เลย
นางขจรศรี สอนมาลา
089-6221775
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ด่านซ้าย
เลย
น.ส.สายใจ ถึงนาค
091-0612855
บริรักษ์ท่าลี่
ท่าลี่
เลย
นางโสภา ทองอรุณ
085-7532267
บริรักษ์นาด้วง
นาด้วง
เลย
น.ส.ญาณี ศรีประเสริฐ
085-4531404
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
นาแห้ว
เลย
นางฐิตาพา การะเกษ
087-3145007
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ปากชม
เลย
น.ส.พัชรี สุวรรรค์
081-2561019
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ผาขาว
เลย
นางศิริบูรณ์ วรรณพงษ์
088-5610172
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ภูกระดึง
เลย
นางรุ่งรัตน์ มณฑากรม
082-9830801
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ภูเรือ
เลย
น.ส.โชติกาญจน์ แกวอุทุม ,น.ส.วรัญญา สิงห์หล้า
042-899353 / 087-2231951
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ภูหลวง
เลย
นางรินทร์ลภัส ใสปัน ,นางธัญญรัตน์ ศรีเพ็ง
081-9757697 / 089-8403273
ศูนย์รวมเมตตา
วังสะพุง
เลย
นางจิราภรณ์ ชาติโสม
081-1830610
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
หนองหิน
เลย
น.ส.สุรีรัตน์ ทองม่อม ,นางจีรนันท์ สาวิยะ
094-6341691 / 081-18659213
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
เอราวัณ
เลย
นางบัณฑิตา ศรีสุภร, น.ส.สุกัญยา คามะดา
086-2210310 / 086-2210310
ชื่อศูนย์ดูแล ประคับประคอง โรงพยาบาล จังหวัด ผู้ประสานงานหลัก เบอร์โทรศัพท์

สกลนคร

ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
สกลนคร
น.ส.กมลทิพย์ จันทรัตน์
089-0905606
คลินิกพุทธรักษา
สกลนคร
สกลนคร
น.ส.จุรีรัตน์ เทอํารุง
042-711615, 711636, 711656-6 ต่อ 1036 / 081-8721164
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
กุดบาก
สกลนคร
นางพิมพ์นภัทร หมู่แสนกอ
088-4662110
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
กุสุมาลย์
สกลนคร
นางสุทิศา ทองพันธ์
042-769041
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
คําตากล้า
สกลนคร
น.ส.อุมาพร ทุมอุบล
087-8653639
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
โคกศรีสุพรรณ
สกลนคร
เวียงชัย เหลาพรม
081-0470988
คลินิกตะวัน
เจริญศิลป์
สกลนคร
รรณกานต์ สีสมพาน , นางรัตนา แก้วมีสี
084-5197222 / 063-0275047
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
เต่างอย
สกลนคร
นางยองใย นนท์มหา
080-3162544
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
นิคมน้ําอูน
สกลนคร
น.ส.สาวิตรี สอนนุชาติ
084-9550670
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
บ้านม่วง
สกลนคร
นางกาญจนา บุษมงคล
087-8677560
ศูนย์เมตตารักษ์
พระอาจารย์แบน
สกลนคร
นางนิยม จําวัน
095-1968135
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
พระอาจารย์ฝันฯ
สกลนคร
นางพนารัตน์ เฒ่าอุดม
090-5206074
คลินิกรักษ์ใจ
พังโคน
สกลนคร
นางกุสุมา มณีนพ
042-771222 ต่อ 226 / 083-3571584
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
โพนนาแก้ว
สกลนคร
น.ส.ลลิตา เทพคําราม
081-8990337
คลินิกอุ่นใจ
วานรนิวาส
สกลนคร
นางรัตนา ธรรมทาทอง
086-2223729, 042-973411 ต่อ 112
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
วาริชภูมิ
สกลนคร
นางบรรยม จันทร์สามารถ
089-9447132
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
สว่างแดนดิน
สกลนคร
นางนวพร สุริยะชัย
089-5737173
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ส่องดาว
สกลนคร
นางสานิทณ์ ปัญญาวัน
090-3386787
ศูนย์เกือบุญ
อากาศอํานวย
สกลนคร
นางยุวะภาพร กาญบุตร
089-8631902
ชื่อศูนย์ดูแล ประคับประคอง โรงพยาบาล จังหวัด ผู้ประสานงานหลัก เบอร์โทรศัพท์

หนองคาย

ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
หนองคาย
น.ส.ชญาน์นันท์ ศรีหาบุตร
092-5311754
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
หนองคาย
หนองคาย
นางลำยอง เลขนอก
089-6179089
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
เฝ้าไร่
หนองคาย
น.ส.วรรณภา เดชเวทย์
095-6549229
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
พิสัยเวช
หนองคาย
นายสราวุธ สิกขาลาภา
094-3596545
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
โพธิ์ตาก
หนองคาย
นางภัสพร จุมพลักษณ์
085-9246659
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
โพนพิสัย
หนองคาย
นางจีระวดี พุทธาสมศรี
089-8430307
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
รัตนวาปี
หนองคาย
น.ส.ปาริชาติ สนิท
080-0790065
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ศรีเชียงใหม่
หนองคาย
นางสนใจ ขวามาตย์
091-0655190
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ
หนองคาย
นางเกษร ประเสริฐ
087-2168817
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
สระใคร
หนองคาย
นางทัศนีย์ภรณ์ ตุ้มมี
081-4444361
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
สังคม
หนองคาย
น.ส.พิทภรณ์ พลโคตร
084-4681753
ชื่อศูนย์ดูแล ประคับประคอง โรงพยาบาล จังหวัด ผู้ประสานงานหลัก เบอร์โทรศัพท์

หนองบัวลำภู

ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
น.ส.กนกพร คะตา
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
หนองบัวลําภู
หนองบัวลําภู
นางเยาวลักษณ์ สีหะ
085-0399545
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
นากลาง
หนองบัวลำภู
นางบุษลักษณ์ สาฆะ , น.ส.อรรติมา นาจันทัด
086-2225489 / 081-3807024
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
หนองบัวลําภู
นางวราภรณ์ ยุบลพันธ์ , น.ส.อุทุมพร ศรีนาง
081-0594123 ,042-004-041 ต่อ 120
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
โนนสัง
หนองบัวลำภู
น.ส.ตรีชฎาพร ภาบุศน์
091-8828969 / 042-375390 ต่อ 113 หรือ 239
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ศรีบุญเรือง
หนองบัวลําภู
นางวัชราภรณ์ ขันขวา
095-3725816
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
สุวรรณคูหา
หนองบัวลำภู
น.ส.รุ่งนภา วัฒตพันธุ์
042-372169 ต่อ 148/ 091-8128125
ชื่อศูนย์ดูแล ประคับประคอง โรงพยาบาล จังหวัด ผู้ประสานงานหลัก เบอร์โทรศัพท์

อุดรธานี

ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
อุดรธานี
นางจงกลนี เสนจันทร์ฒิไชย ,นางประภัสสร งานรุ่งเรือง
086-8520796 / 086-8520796
ศูนย์เมตตารักษ์
อุดรธานี
อุดรธานี
นางพวงพยอม จุลพันธุ์ ,น.ส.ประดับเพชร กล้าทางถูก
092-9395988 / 088-0321390
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
กุดจับ
อุดรธานี
น.ส.นันทิวา เกษสว่าง
088-3403644
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
กุมภวาปี
อุดรธานี
นางทรรศนีย์ พราหมณ์ชูเอม
088-5612874
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
กู่แก้ว
อุดรธานี
น.ส.ชลธิชา ประสมศรี
082-1104964
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
ไชยวาน
อุดรธานี
น.ส.มะลิวรรณ จิตวิขาม
088-5620214
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
ทุ่งฝน
อุดรธานี
น.ส.มยุรี คําศรีระภาพ
081-7494286
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
นายูง
อุดรธานี
นางอรวรรณ สมชัย
098-5856790
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
น้ำโสม
อุดรธานี
นางจุลจิสา ตะรินันท์
061-1591033
เครือข่ายอำเภอโนนสะอาด
โนนสะอาด
อุดรธานี
นางผกามาศ ตาวงศ์
081-7683202
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
บ้านผือ
อุดรธานี
น.ส.นันตพร บุญธรรม
088-3397733
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
ประจักษ์ศิลปาคม
อุดรธานี
นางวารุณี ไชยา
098-2650932
ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
พิบูลย์รักษ์
อุดรธานี
นางสุกัญญา จันทร์ห้างหว้า
042-258111 ต่อ 118
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
เพ็ญ
อุดรธานี
นางวราภรณ์ พรมรัตน์
081-7694634
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
วังสามหมอ
อุดรธานี
นางมณีรัตน์ วิชาฤทธิ์
081-7397214
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
ศรีธาตุ
อุดรธานี
นายสราวุธ ละชิ้นลา
095-1692646
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง
อุดรธานี
นางรักชนก ทั้งจําปา
093-4134338 / 081-2603201
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
สร้างคอม
อุดรธานี
น.ส.สุนทรียา ฝายแก้ว
089-8408602
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
หนองวัวซอ
อุดรธานี
นางฑิตยา ปาละศรี
042-285896 / 089-7124744
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
หนองแสง
อุดรธานี
นางศุภิสรา ซิกเวิร์ธ
081-0502497
ศูนย์มิตรภาพบําบัด
หนองหาน
อุดรธานี
น.ส.นพพร จันทรเสนา
081-9542365
ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง
ห้วยเกิ้ง
อุดรธานี
น.ส.อรญา ร่มวาปี
080-8963002
ชื่อศูนย์ดูแล ประคับประคอง โรงพยาบาล จังหวัด ผู้ประสานงานหลัก เบอร์โทรศัพท์

ชัยภูมิ

ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
ชัยภูมิ
นางพวงเพ็ญ เพชรภักดี
086-8681288
ศูนย์ชีวการุณ
ชัยภูมิ
ชัยภูมิ
นางศุภิสรา ซิกเวิร์ธ
081-8761909
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
เกษตรสมบูรณ์
ชัยภูมิ
นางเครือวัลย์ สาริพันธ์
061-0166000
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
แก้งคร้อ
ชัยภูมิ
นางเข็มทอง ตรีเนตรไพบูลย์
044-882899 ต่อ 313
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
คอนสวรรค์
ชัยภูมิ
น.ส.พงษ์ราตรี หิรัญเกิด
081-6467533
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
คอนสาร
ชัยภูมิ
น.ส.พิมลพรรณ ยอโง้
081-8722641
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
จัตุรัส
ชัยภูมิ
นางเจริญพร พลนาคู
092-4045577
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
เนินสง่า
ชัยภูมิ
น.ส.ณัฐนันท์ พงษ์วิเศษ
044-846252
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
บ้านแท่น
ชัยภูมิ
นางพรพิมล จินดามาตย์
089-882692
ศูนย์อารีย์รักษ์
บําเหน็จณรงค์
ชัยภูมิ
นางสุวรรณ์ เจียงพุทรา
086-2489872
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ภักดีชุมพล
ชัยภูมิ
น.ส.ภาสินี ตอพล
089-4284565
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ภูเขียว
ชัยภูมิ
นางกุสุมา มิตรมาตร
086-4363084 / 044-861700 ต่อ 606
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
หนองบัวแดง
ชัยภูมิ
นายสถาพร ภิไลวรรณ นางกัลยาณี เจริญพร
085-4796500 / 044-872355 ต่อ 1913 089-8459660
ชื่อศูนย์ดูแล ประคับประคอง โรงพยาบาล จังหวัด ผู้ประสานงานหลัก เบอร์โทรศัพท์

บุรีรัมย์

ผู้ประสานงานดูแล ประคับประคอง
สํานักงานสาธารณสุข จังหวัดบุรีรัมย์
บุรีรัมย์
นางวิไลพร คลีกร
086-2461064
ศูนย์บุรีรักษ์
บุรีรัมย์
บุรีรัมย์
นางชมลภัส กุลสุทธิชัย
087-7782871
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
กระสัง
บุรีรัมย์
น.ส.สุวิภา โกยรัมย์
086-4490929
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
คูเมือง
บุรีรัมย์
นางชิตยา วิเศษนคร
081-0748068
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
แคนดง
บุรีรัมย์
น.ส.วิมลสิริ จะเซนรัมย์
084-4750878
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
เฉลิมพระเกียรติ
บุรีรัมย์
นางเพ็ญศรี หงษ์วิเศษ
081-0268653, 044-656416 ต่อ 109
ศูนย์ด้วยรักและห่วงใย
นารอง
บุรีรัมย์
ดร.ปัทมพร อภัยจิต
089-8014756
ศูนย์เต็มใจให้กัน
นาโพธิ์
บุรีรัมย์
นางขจรจิตร สิงห์ไรสง
044-686102 ต่อ 130
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
โนนดินแดง
บุรีรัมย์
น.ส.วรสรัตน์ ประเสริฐ
044-606247 - 119
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
โนนสุวรรณ
บุรีรัมย์
น.ส.น้ําอ้อย อาญาเมือง
081-6608420
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
บ้านกรวด
บุรีรัมย์
น.ส.สําเนียง ไจยารัตน์
081-9767747, 092-9180516
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
บ้านด่าน
บุรีรัมย์
นางศิริรัตน์ การสูงเนิน
086-2558322
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
บ้านใหม่ไชยพจน์
บุรีรัมย์
น.ส.ภารณี ธีวันทา
088-5813305
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ประโคนชัย
บุรีรัมย์
นางกุลวรรณ พุฒิดํารง
044-671356-7 ต่อ 212 / 081-3659723
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ปะคํา
บุรีรัมย์
นางสุพรรณ บรรเทาบุญ
044-606130
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
พลับพลาชัย
บุรีรัมย์
น.ส.สายใจ เกิดพระ
085-7801449
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
พุทไธสง
บุรีรัมย์
นางกิตติพรรณ์ ผาดโผน
087-8535394
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ละหานทราย
บุรีรัมย์
นางวัชโรบล หมื่นนุช
089-9372638
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ลําปลายมาศ
บุรีรัมย์
นางคัคนัมพร บุญปัญญา
089-6240895
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
สตึก
บุรีรัมย์
นางวิภาดา บุญตามทัน
089-6299466
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
หนองหงส์
บุรีรัมย์
นางดุษฎีพร ฉวีวงศ์
044-669128 ต่อ 401
ศูนย์ดูแลประคับประคอง
ห้วยราช
บุรีรัมย์
น.ส.กนิษฐา แผ้วพลสง
094-5422469
ชื่อศูนย์ดูแล ประคับประคอง โรงพยาบาล จังหวัด ผู้ประสานงานหลัก เบอร์โทรศัพท์

นครราชสีมา

ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา
นครราชสีมา
น.ส.รุจิวรรณ สอนสมภาร
089-9495489