ศูนยการุณรักษ์ ภาควิชาสูติศาสตร์ และนรีเวชวิทยา ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ และงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแแก่น ได้จัดอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองกลุ่มทารกระยะก่อนคลอดและทารกแรกเกิด (Perinatal & Neonatal Palliative care) ในระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุม กว ชั้น 7