ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร พยาบาลผู้ประสานงาน PC nurse coordinator

ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม -21 ่ตุลาคม 2556