ผลงานเรียงความในหัวข้อ “การเยียวยาจิตใจผู้สูญเสีย” เนื่องในโอกาส “World Hospice and Palliative Care Day 2022” (Saturday 8th October 2022) Theme: “Healing Hearts and Communities”

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 17 ท่าน จากทั่วประเทศ

    • อันดับที่ 1  คุณภัทรานิษฐ์ เมธีพิสิษฐ์
    • อันดับที่ 2  คุณสยมพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต
    • อันดับที่ 3  คุณฐากร ผิวผ่อง

ทางการุณรักษ์ขอเผยแพร่ผลงานเรียงความของทุกท่าน เพื่อได้เรียนรู้ประสบการณ์การดูแลผู้สูญเสียร่วมกัน และอาจเป็นประโยชน์กับทุกท่านต่อไปค่ะ

สามารถ click ที่รูป เพื่อขยายเป็นภาพใหญ่ได้เลยค่ะ

#HealingHeartsandCommunities #GoodGrief #WHPCDay22 #PalliativeCare #การุณรักษ์