โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับ ศูนย์การุณรักษ์ รพ.ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มข.

จัดอบรมหลักสูตร การดูเเลพระภิกษุอาพาธระยะท้ายของพระคิลานุปัฏฐาก ภาคทฤษฎี วันที่ 3-7 กรกฎาคม 2566

และฝึกภาคปฏิบัติ 3 สัปดาห์ วันที่ 10-28 กรกฎาคม 2566