รายชื่อ 22 โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการวิจัยการพัฒนาระบบบริการที่มีคุณภาพของศูนย์ดูแลประคับประคอง  ระดับ รพศ./รพท. ของประเทศไทย

และได้รับการยกเว้นค่าลงทะเบียนในการอบรมหลักสูตรเภสัชฯ