ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ยินดีต้อนรับผู้อบรมหลักสูตรเฉพาะทาง (หลังปริญญาตรี) ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 3
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ คณะพยาบาลศาสตร์ 
สถาบันพระบรมราชชนก จังหวัดอุบลราชธานี
ศึกษาดูงาน “รูปแบบการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองของศูนย์การุณรักษ์” ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 ผ่านระบบ Application Zoom meeting