โครงการอบรมการดูแลความเศร้าโศกจากการสูญเสียสำหรับนักสังคมสงเคราะห์และทีมสุขภาพ

(Grief & Bereavment Care for Social Worker and Other Health Professional)

วันที่ 26 มกราคม 2567

จัดโดยศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น