โครงการอบรมพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลชุมชน ระยะเวลา 4 สัปดาห์ Clinical Palliative Care for Community Nurses (CPCN) ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 22 กันยายน 2566
จัดโดยศูนย์การุณรักษ์ร่วมกับฝ่ายการพยาบาล รพ. ศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท
Link สมัครเข้าร่วมการอบรม
https://forms.gle/vnd56NWUQdshSqG7A

สมัครเฉพาะภาคทฤษฎี 5 วัน
***รูปแบบ  online ผ่าน Zoom Meeting วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2566 ค่าลงทะเบียนท่านละ 1,500 บาท
Link สมัครเข้าร่วมการอบรม
https://forms.gle/XqtqB6vCTbi2Cahn6

CNEU อยู่ระหว่างดำเนินการ