โครงการอบรมหลักสูตรการดูแลพระอาพาธระยะท้ายของพระคิลานุปัฏฐากภาคทฤษฎี

( หลักสูตร 1 สัปดาห์) และภาคปฏิบัติ( หลักสูตร 3 สัปดาห์)