โครงการอบรม “How to integrate palliative care into Long-term care program”

ระหว่างวันที่  25-26 ธันวาคม 2566

onsite ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น เฉพาะ CM/PC เขต 7 จาก 11 อำเภอ

online ผ่านระบบ Zoom application