ศูนย์การุณรักษ์และเครือข่ายดูแลประคับประคองเขตสุขภาพที่ 7

ขอเชิญเข้าร่วมประชุม โครงการอบรม Show and Share Community Participation in Long-term Care and Palliative Care

วันที่  15 ธันวาคม 2566 เวลา 8.30 -16.15 น. ณ.ห้องประชุมการุณรักษ์ และ online ผ่านระบบ Application Zoom meeting