โครงการเพื่อนผู้ดูแลการสูญเสีย (Bereavement Companionship Program)

จัดกิจกรรมทุกวันหยุด ครึ่งเช้าทุกเดือน * จำนวน 2 ครั้ง/เดือน

เหมาะสำหรับประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้สูญเสีย และบุคคลที่ใกล้ชิดผู้สูญเสีย

เริ่มวันที่ 12 และ 19 พฤศจิกา่ยน 2566 (ผ่านระบบออนไลน์)