Palliative Care Out Patient Clinic

เปิดให้บริการผู้ป่วยและครอบครัวทุกสัปดาห์ ในวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ อาคารกัลยาณิวัฒนุสรณ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Criteria

     ผู้ป่วยทุกเพศทุกวัยที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งระยะลุกลามที่หยุดการรักษาแบบ curative และโรคที่ไม่ใช่มะเร็งได้แก่ โรคในระบบต่าง ๆ ที่อยู่ในสภาวะรักษาไม่หายและมีการดำเนินโรคอยู่ในระยะสุดท้าย เช่น end-stage COPD, end-stage cardiac disease, end-stage renal disease (ปฏิเสธการล้างไตหรือไม่สามารถล้างไตได้), end-stage respiratory disease, end-stage dementia, Advance AIDS และโรคหรือภาวะวิกฤติที่อาจจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตได้ ร่วมกับแพทย์เจ้าของไข้พิจารณาว่า ควรได้รับการดูแลแบบประคับประคอง 

รูปแบบการให้บริการ 

 • กรณีผู้ป่วยใหม่ แนะนำตัว และแนะนำทีมการุณรักษ์ แจกนามบัตรพยาบาลเจ้าของไข้
 • ประเมิน ตรวจร่างกาย สั่งการรักษา เพื่อจัดการอาการปวดและอาการไม่สุขสบายต่างๆ สื่อสารกับผู้ป่วยและครอบครัว เรื่องโรค แนวทางการดูแลรักษา และแผนการดูแลล่วงหน้าโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง
 • พยาบาล ประเมินปัญหาและความต้องการด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม เศรษฐกิจ และจิตวิญญาณ รวมถึงให้ความรู้หรือคำแนะนำเรื่องยา และแผนการดูแลรักษาพยาบาล
 • พยาบาล ส่งต่อแผนการดูแลให้เครือข่ายใกล้บ้านร่วมดูแล มีระบบการดูแลต่อเนื่อง ได้แก่ การติดตามทางโทรศัพท์ การเข้าถึงทีมประคับประคองได้ในกรณีฉุกเฉินทางโทรศัพท์ 24 ชั่วโมง การเยี่ยมบ้านในเขตอำเภอเมืองขอนแก่นโดยทีมเยี่ยมบ้านการุณรักษ์ และนอกเขตอำเภอเมืองเยี่ยมบ้านโดยเครือข่ายทีมประคับประคองใกล้บ้าน
 • พยาบาล แจกคู่มือ/แผ่นพับที่เกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคอง
 • กรณีผู้ป่วยใหม่ พยาบาลลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงในสมุดประจำตัว และมอบสมุดประจำตัวให้ (เพื่อความรวดเร็วในการตรวจครั้งถัดไป แนะนำให้นำสมุดประจำตัวผู้ป่วยมาด้วยทุกครั้ง ส่วนผู้ป่วยเก่า บันทึกผลของการมาติดตามการรักษา และรายการยาที่ได้รับ
 • ลงบันทึกข้อมูลผู้ป่วยลงใน HO/OPD card และลงวันนัดผู้ป่วย 
 • ให้คำแนะนำในการเบิกยาที่ห้องยา และการมาตามนัด เจาะเลือด X-ray ก่อนพบแพทย์ในครั้งต่อไป
 • พยาบาลให้บริการ ทำแผล ฉีดยา และช่วยแพทย์ในห้องตรวจตามความเหมาะสม

ขอบเขตการบริการ

 • ผู้ป่วยใหม่จาก OPD ต่างๆ  ผู้ป่วยที่จำหน่ายจาก IPD  และผู้ป่วยที่บ้าน 
 • ผู้ป่วยเก่าที่นัดมาติดตามการรักษา

ขั้นตอนการให้บริการ

ขั้นตอนที่ 1 บริเวณหน้าห้องตรวจ

 • ผู้ป่วยเปิดสิทธิ์การรักษาก่อนรับบัตรคิวทุกครั้ง
 • รับบัตรคิวได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
 • พยาบาลคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  (ขอความร่วมมือผู้ป่วยและญาติล้างมือด้วยน้ำยาที่เตรียมให้ ก่อนเข้าไปในบริเวณห้องตรวจทุกครั้ง)

ขั้นตอนที่ 2 โต๊ะที่ 1 – ภายในห้องตรวจ

 • ชั่งน้ำหนัก วัดไข้ ชีพจร และความดันโลหิต 
 • ผู้ป่วยและญาตินั่งรองเรียกตรวจ บริเวณหน้าห้องตรวจที่ 2-6

ขั้นตอนที่ 3  ห้องตรวจที่ 2-6 (5 ห้อง) สำหรับแพทย์ เริ่มตรวจเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

 • เวลาในการตรวจผู้ป่วย (ผู้ป่วยใหม่-30-45 นาที / ผู้ป่วยเก่า – 15-30 นาที)
 • แพทย์ทบทวนประวัติผู้ป่วย ก่อนเรียกเข้าห้องตรวจ 
 • การดูแลที่จะได้รับ – ซักประวัติ ตรวจร่างกาย รักษาอาการปวดและอาการไม่สุขสบายต่างๆ รวมทั้งสื่อสารเรื่องโรค แนวทางการรักษา และแผนการดูแลล่วงหน้า

ขั้นตอนที่ 4 ภายหลังพบแพทย์ ท่านจะได้รับคำปรึกษาจากพยาบาล  

 • ใช้เวลาในการให้คำปรึกษาประมาณ 15-30 นาที 
 • การดูแลที่จะได้รับ – ทบทวนความรู้เกี่ยวกับสภาวะโรค แผนการดูแล การใช้ยา และการเข้าถึงทีมกรณีฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง แจกนามบัตรพยาบาลเจ้าของไข้

ขั้นตอนที่ 5 โต๊ะที่ 4

 • รับคำแนะนำในการรับยากลับบ้าน
 • รับใบนัดเพื่อมาติดตามการรักษาครั้งต่อไป
OPD Palliative Care

ดาวน์โหลดไฟล์

ติดต่อสอบถาม