Palliative Home Care Center

     ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้จัดระบบการเยี่ยมบ้านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยเริ่มจากพยาบาลเจ้าของไข้ลงเยี่ยมบ้านเองภายหลังจำหน่าย เนื่องจากจำนวนผู้ป่วยที่อยู่ในความดูแลแบบประคับประคองมีจำนวนมาก ไม่สามารถลงเยี่ยมบ้านได้ทุกราย จึงพิจารณาตามความเหมาะสม เช่น มีอาการไม่สุขสบายที่ครอบครัวไม่สามารถจัดการเองที่บ้านได้ ผู้ป่วยเข้าสู่ระยะใกล้เสียชีวิต เป็นต้น แต่ปัญหาคือ ภาระงานพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลมีมาก และการขอรถจากหน่วยยานพาหนะของโรงพยาบาลต้องใช้เวลานาน ไม่สามารถลงเยี่ยมบ้านได้ทันทีต่อความต้องการในวาระท้าย ต่อมาในปี พ.ศ. 2560 ทีมศูนย์การุณรักษ์ได้มีโอกาสไปดูงานระบบการเยี่ยมบ้านผู้ป่วย palliative care ที่ประเทศมาเลเชีย และสิงคโปร์ จึงพัฒนาระบบการเยี่ยมบ้าน โดยมอบหมายให้พยาบาล 1 คน รับผิดชอบการเยี่ยมบ้าน 1 เดือน สลับหมุนเวียนกัน โดยใช้รถแท๊กซี่หรือรถส่วนตัวลงเยี่ยมบ้าน ได้รับการสนับสนุนค่าเดินทางเยี่ยมบ้านจากกองทุนผู้ป่วยระยะท้ายการุณรักษ์สำหรับจ่ายค่าน้ำมันรถ ต่อมามีผู้ป่วยบริจาครถยนต์ 1 คันเพื่อใช้สำหรับเยี่ยมบ้านโดยเฉพาะ ปัจจุบันด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อวัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อให้การเยี่ยมบ้านผู้ป่วยเกิดความต่อเนื่อง และปลอดภัย ป้องกันการติดเชื้อของทั้งผู้ป่วย ครอบครัว และทีมสุขภาพที่ดูแล ศูนย์ฯ จึงพัฒนาการเยี่ยมบ้านโดยใช้ระบบแพทย์ทางไกล (Telemedicine) แทน และพิจารณาลงเยี่ยมบ้านในกรณีที่สำคัญและฉุกเฉินเท่านั้น ร่วมกับการส่งยากลับบ้าน

กลุ่มรับบริการ

ผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว ที่แพทย์เจ้าของไข้ได้ส่งปรึกษาทีมประคับประคองศูนย์การุณรักษ์  มีที่อยู่ปัจจุบันอยู่ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ขอบเขตการบริการ

     ผู้ป่วยระยะท้ายมีที่อยู่อาศัยปัจจุบันในเขตอำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ให้บริการผู้ป่วยต่อเนื่อง หลังปรึกษาทีมดูแลแบบประคับประคอง ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก ในคลินิกการุณรักษ์ให้บริการวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ แต่เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ทางทีมเยี่ยมบ้านได้ให้บริการในรูปแบบแพทย์ทางไกล (Tele-medicine)

รูปแบบบริการ 

     การเยี่ยมบ้านเป็นการติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตั้งแต่โรงพยาบาลจนถึงบ้าน เสริมสร้างความมั่นใจในการดูแล โดยมุ่งเน้นที่การจัดการอาการไม่สุขสบายทั้งทางกาย จิตใจ สังคม และจิตวิญญาณ  รวมทั้งการดูแลครอบครัวของผู้ป่วยด้วยการดูแลแบบประคับประคองสามารถทำร่วมกับการรักษาตัวโรค หรือ  life-prolonging treatment ซึ่งตอบสนองต่อเป้าหมายการดูแลที่ผู้ป่วยต้องการ โดยมีเป้าหมายหลักคือให้ผู้ป่วยระยะท้ายมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เป็นการติดตามเยี่ยมบ้านโดยแพทย์ พยาบาลผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลประคับประคอง 

ติดต่อสอบถาม