Ethics in Palliative Care Workshop 15-16th August 2023

โครงการอบรมพยาบาลดูแลแบบประคับประคองขั้นพื้นฐาน และอบรมพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลชุมชน ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม 2566- 1 กันยายน 2566

5th Khon Kaen international conference in palliative care; Establishing Palliative care services and quality improvement July 20-21, 2023

อบรมหลักสูตร Advance course in Palliative care ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2566

อบรมหลักสูตร Pain and Palliative care for Doctors ระหว่างวันที่ 12-14 มิถุนายน 2566

อบรมพื้นฐานสำหรับเภสัชกรดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาล (Palliative care for pharmacists) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566

Quality Palliative Care in the home and in Long-term Care Program/Nursing Home วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566

Virtual Conference on Death and Grief Literacy วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 February 14, 2023

การพัฒนาระบบดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย วันที่ 13 มกราคม 2566

Khon Kaen International Conference in Palliative care , August 19, 2022 "Grief and Bereavement for Palliative Care Professionals"

Khon Kaen International Conference in Palliative care , August 18, 2022 "Advance Care Planning: Thailand' s next step"

“Palliative Care in End-Stage Renal Disease” July 4-5, 2022

โครงการฝึกอบรม Advance Palliative Care วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565

โครงการฝึกอบรม Pain and Palliative care for Doctors วันที่ 13-15 มิถุนายน 2565

โครงการอบรม หลักสูตรเภสัชกรดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาล ระหว่างวันที่ 14 - 16 มีนาคม 2565

โครงการอบรม Advance Palliative Care ระหว่างวันที่ 24 -25 กุมภาพันธ์ 2565

โครงการอบรม Pain and Palliative care for Doctors ระหว่างวันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565

การดูแลประคับประคองสำหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

Workshop 3 : Psychosocial Spiritual and Bereavement Care วันที่ 21 มกราคม 2565

Workshop 2 : Discharge Planning and Subcutaneous Drug Administration วันที่ 19 มกราคม 2565

Workshop 1 : Symptom Management in Palliative Care for Nurses วันที่ 17 มกราคม 2565

โครงการอบรมพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลชุมชน Clinical Palliative Care for Community Nurse (CPCN) ระยะเวลา 4 สัปดาห์

การอบรมรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองกลุ่มทารกระยะก่อนคลอดและทารกแรกเกิด (Perinatal & Neonatal Palliative Care ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564

โครงการฝึกอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 5 วัน Basic Palliative Care for Nurses ระหว่างวันที่ 14 -18 ธันวาคม 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีแบบประคับประคองอย่างครบวงจร โดย ศูนย์การุณรักษ์ ร่วมกับ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ วันที่ 21, 25 และ 28 สิงหาคม 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพ PCWN ในการจำหน่ายผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตกลับบ้าน วันที่ 7 สิงหาคม 2563