โครงการอบรมพยาบาลดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลชุมชน Clinical Palliative Care for Community Nurses (CPCN) วันที่ 11 มี.ค. 67 – 5 เม.ย.67

Advanced course in Palliative care วันที่ 22-23 กุมภาพันธ์ 2567

Pain and Palliative care for Doctors วันที่ 19- 21 กุมภาพันธ์ 2567

การอบรมหลักสูตรการดูแลพระอาพาธระยะท้ายของพระคิลานุปัฏฐากภาคทฤษฎี วันที่ 15 – 19 มกราคม 2567

How to integrate Palliative care into Long-term Care program วันที่ 25-26 ธันวาคม 2566

Ethics in Palliative Care Workshop 15-16th August 2023

5th Khon Kaen international conference in palliative care; Establishing Palliative care services and quality improvement July 20-21, 2023

อบรมพื้นฐานสำหรับเภสัชกรดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาล (Palliative care for pharmacists) วันที่ 29-31 พฤษภาคม 2566

Quality Palliative Care in the home and in Long-term Care Program/Nursing Home วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2566

Virtual Conference on Death and Grief Literacy วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 February 14, 2023

การพัฒนาระบบดูแลแบบประคับประคองในผู้ป่วยโรคไตระยะสุดท้าย วันที่ 13 มกราคม 2566

Khon Kaen International Conference in Palliative care , August 19, 2022 "Grief and Bereavement for Palliative Care Professionals"

Khon Kaen International Conference in Palliative care , August 18, 2022 "Advance Care Planning: Thailand' s next step"

“Palliative Care in End-Stage Renal Disease” July 4-5, 2022

การดูแลประคับประคองสำหรับเวชศาสตร์ฉุกเฉิน วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565

Workshop 3 : Psychosocial Spiritual and Bereavement Care วันที่ 21 มกราคม 2565

Workshop 2 : Discharge Planning and Subcutaneous Drug Administration วันที่ 19 มกราคม 2565

Workshop 1 : Symptom Management in Palliative Care for Nurses วันที่ 17 มกราคม 2565

การอบรมรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองกลุ่มทารกระยะก่อนคลอดและทารกแรกเกิด (Perinatal & Neonatal Palliative Care ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2564

โครงการฝึกอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 5 วัน Basic Palliative Care for Nurses ระหว่างวันที่ 14 -18 ธันวาคม 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีแบบประคับประคองอย่างครบวงจร โดย ศูนย์การุณรักษ์ ร่วมกับ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ วันที่ 21, 25 และ 28 สิงหาคม 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพ PCWN ในการจำหน่ายผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตกลับบ้าน วันที่ 7 สิงหาคม 2563