การอบรมหลักสูตร Pain and Palliative care for doctor หลักสูตร 3 วัน ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563

โครงการฝึกอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองขั้นพื้นฐาน ระยะเวลา 5 วัน Basic Palliative Care for Nurses ระหว่างวันที่ 14 -18 ธันวาคม 2563

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยมะเร็งท่อน้ำดีแบบประคับประคองอย่างครบวงจร โดย ศูนย์การุณรักษ์ ร่วมกับ งานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ วันที่ 21, 25 และ 28 สิงหาคม 2563

โครงการพัฒนาศักยภาพ PCWN ในการจำหน่ายผู้ป่วยใกล้เสียชีวิตกลับบ้าน วันที่ 7 สิงหาคม 2563