Advance Care Planning Clinic

Before I Die

🖍📙 จ.ม.สั้นๆ ถึงตัวท่านเอง .. หลายท่านหยุดคิด ก่อนจะขีดชอล์กลงกระดาน ..บางท่านดูแทบไม่ต้องคิดเลย
คำถามสั้นๆ ง่ายๆ แต่ทว่าหากไม่เคยซ้อมถาม…และหรือ ไม่เคยซ้อมตอบเลยล่ะ ?…. วันนี้เราจึงมาชวนคิด ชวนวางแผนชีวิตในวันนี้และวันข้างหน้าบ้างค่ะ 
แล้วท่านล่ะ. มีกันหรือยังคะ ” พินัยกรรมชีวิต” หรือ Living Will หากมีแล้ว ก็อย่าลืมบอกกับคนที่ท่านรักนะคะ

criteria

     ผู้ป่วยหรือครอบครัว ประชานชนทั่วไปที่มีความประสงค์เข้ารับบริการการวางแผนการดูแลสุขภาพล่วงหน้าที่ ACP clinic แพทย์เจ้าของไข้ประเมินผู้ป่วย ที่ต้องได้รับการปรึกษาเพื่อวางแผนการดูแลสุขภาพล่วงหน้า

ขอบเขตการบริการ

     ผู้ป่วยหรือครอบครัว ประชานชนทั่วไปที่มีความประสงค์เข้ารับบริการการวางแผนการดูแลสุขภาพล่วงหน้าที่ ACP clinic วันอังคารบ่าย เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ.ชั้น 1 อาคารกัลยานิวัฒนานุสรณ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

รูปแบบการบริการ

ประเมิน

 • ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผนการดูแลสุขภาพล่วงหน้า
 • ความต้องการของผู้ป่วย/ครอบครัว
 • อารมณ์ ความรู้สึก

ให้ข้อมูล/คำปรึกษา

 • ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวางแผนการดูแลสุขภาพล่วงหน้า
 • ให้ข้อมูลทีละน้อย ใช้ภาษาเข้าใจง่าย เปิดโอกาสให้ซักถาม
 • ประเมินความเข้าใจ หลังให้ข้อมูล
 • ให้คำปรึกษาร่วมด้วยในขณะให้ข้อมูล

ให้ข้อมูลคำปรึกษาเพื่อผลต่อการตัดสินใจ

 • เปิดโอกาสให้ซักถาม

วางแผนการดูแลร่วมกับผู้ป่วย/ครอบครัว (Advanced care plan)

 • สรุป
 • กำหนดเป้าหมายการดูแลร่วมกัน
 • สถานที่ดูแล/การรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

ทบทวนกับผู้ป่วย/ครอบครัวเป็นระยะตามความเหมาะสม

 • ติดตามดูแล
 • ปรับเปลี่ยนเป้าหมายการดูแลตามความเหมาะสม
 • ลงบันทึกในระบบเวชระเบียนของโรงพยาบาล (HO)
Advance Care Planning Clinic
ดาวน์โหลดไฟล์

ติดต่อสอบถาม