การฝึกอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคองขั้นพื้นฐานระยะเวลา 6 สัปดาห์
Basic certificate course in palliative care nursing (BCCPN)

          ศูนย์การุณรักษ์ ร่วมกับงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้ริเริ่มหลักสูตรการฝึกอบรมพยาบาลดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองขั้นพื้นฐานระยะเวลา 6 สัปดาห์ Basic certificate courses in palliative care nursing (BCCPN) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 โดยได้รับการสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรจาก institute of palliative medicine, Calicut, India ซึ่งเป็น World health organization collaborating center for palliative care รับผู้สนใจรุ่นละ 15-20 คน มีค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอก 25,000 บาทต่อคน มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพพยาบาลที่รับผิดชอบดูแลศูนย์ดูแลประคับประคองประจำโรงพยาบาล ให้มีสมรรถนะในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระยะเวลาการฝึกอบรม ประกอบด้วย ภาคทฤษฎี 2 สัปดาห์ วิทยากรบรรยายโดยแพทย์และพยาบาลของศูนย์การุณรักษ์ภาคปฏิบัติ 4 สัปดาห์ จะได้เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวด้วยประสบการณ์ตรงบนคลินิกโดยมีครูคลินิกดูแลอย่างใกล้ชิด 1: 3-4 คน ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับคะแนน CNEU จากสภาการพยาบาล 50 หน่วยคะแนน ที่ผ่านมาพบว่า ผู้ผ่านการอบรมมีองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยด้วยตนเองได้จริง และจัดระบบการดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้กับโรงพยาบาลของตนเองได้ ที่ผ่านมาจนถึงปี 2564 มีผู้ผ่านการอบรมมาแล้ว 11 รุ่น

รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร Basic certificate course in palliative care nursing (BCCPN)