การฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์
Clinical Palliative Care for Community Nurses (CPCN)

          ภายหลังศูนย์การุณรักษ์ประสบความสำเร็จในการอบรมพยาบาล BCCPN และแพทย์ BCCPM เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ได้สร้างคู่มือ เครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรม และเป็นต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอื่นๆ ศูนย์ฯ ร่วมกับงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จึงได้ริเริ่มหลักสูตรการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ระยะเวลา 4 สัปดาห์ Clinical Palliative Care for Community Nurses (CPCN) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยรับพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลชุมชน PCWN และพยาบาลทั่วไปที่สนใจพัฒนาสมรรถนะตนเอง รุ่นละ 15-20 คน การฝึกอบรมประกอบด้วย ภาคทฤษฎี 1 สัปดาห์ วิทยากรบรรยายโดยแพทย์และพยาบาลของศูนย์การุณรักษ์ ภาคปฏิบัติ 3 สัปดาห์ ในระยะแรกฝึกงาน ณ ศูนย์การุณรักษ์ ได้เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวด้วยประสบการณ์ตรงบนคลินิก ต่อมาได้คัดสรรแหล่งฝึกปฏิบัติ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ศูนย์ฯ กำหนด ทำหน้าที่เป็นครูคลินิกดูแลผู้อบรมอย่างใกล้ชิด 1: 3-4 คน มีค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอก 5,000 บาทต่อคน ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับคะแนน CNEU จากสภาการพยาบาล 50 หน่วยคะแนน ที่ผ่านมาพบว่า ผู้ผ่านการอบรมมีองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยด้วยตนเองได้จริง และสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับพยาบาล รพสต.ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านได้ จากวันนั้นจนถึงปี พ.ศ. 2564 มีผู้ผ่านการอบรมมาแล้วหลายรุ่น คลอบคลุมเกือบทั่วประเทศ