การฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์
Clinical Palliative Care for Community Nurses (CPCN)

          ภายหลังศูนย์การุณรักษ์ประสบความสำเร็จในการอบรมพยาบาล BCCPN และแพทย์ BCCPM เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ ร่วมกับสร้างเครือข่ายการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ได้สร้างคู่มือ เครื่องมือที่สามารถนำไปใช้ในการฝึกอบรม และเป็นต้นแบบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภูมิภาคอื่นๆ ศูนย์ฯ ร่วมกับงานบริการพยาบาล โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จึงได้ริเริ่มหลักสูตรการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองสำหรับพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน ระยะเวลา 4 สัปดาห์ Clinical Palliative Care for Community Nurses (CPCN) มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 โดยรับพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูแลศูนย์ประคับประคองระดับโรงพยาบาลชุมชน PCWN และพยาบาลทั่วไปที่สนใจพัฒนาสมรรถนะตนเอง รุ่นละ 15-20 คน การฝึกอบรมประกอบด้วย ภาคทฤษฎี 1 สัปดาห์ วิทยากรบรรยายโดยแพทย์และพยาบาลของศูนย์การุณรักษ์ ภาคปฏิบัติ 3 สัปดาห์ ในระยะแรกฝึกงาน ณ ศูนย์การุณรักษ์ ได้เรียนรู้การดูแลผู้ป่วยและครอบครัวด้วยประสบการณ์ตรงบนคลินิก ต่อมาได้คัดสรรแหล่งฝึกปฏิบัติ ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ศูนย์ฯ กำหนด ทำหน้าที่เป็นครูคลินิกดูแลผู้อบรมอย่างใกล้ชิด 1: 3-4 คน มีค่าลงทะเบียนสำหรับบุคคลภายนอก 5,000 บาทต่อคน ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับคะแนน CNEU จากสภาการพยาบาล 50 หน่วยคะแนน ที่ผ่านมาพบว่า ผู้ผ่านการอบรมมีองค์ความรู้ ทักษะ และทัศนคติที่ดีในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว สามารถกลับไปดูแลผู้ป่วยด้วยตนเองได้จริง และสามารถเป็นพี่เลี้ยงให้กับพยาบาล รพสต.ในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านได้ จากวันนั้นจนถึงปี พ.ศ. 2564 มีผู้ผ่านการอบรมมาแล้วหลายรุ่น คลอบคลุมเกือบทั่วประเทศ

image

Coures Curriculum

image

โครงการอบรม

image

หนังสือเชิญอบรม

image

กำหนดการอบรม

image

การลงทะเบียน