หลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อประกาศนียบัตรวิชาชีพเวชกรรม
ด้านเวชศาสตร์ครอบครัวการบริบาลแบบประคับประคอง

          ศูนย์การุณรักษ์จัดการฝึกอบรมเพื่อให้แพทย์ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือผลของการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ตามสมรรถนะหลัก 6 ประการ ให้แพทย์ที่เข้าอบรมได้รับการหล่อหลอมให้มีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถตามสมรรถนะที่ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวฯกำหนด การฝึกอบรมเน้นลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติงาน (practice-based learning) เพื่อให้มีประสบการณ์ในการดูแลและประคับประคองผู้ป่วยระยะท้ายและครอบครัว ตอบสนองต่อความต้องการในทุกมิติ ให้มีคุณภาพชีวิตและคุณภาพการตายดีที่สุด หลักสูตรการอบรมเป็นการเรียนเต็มเวลา 1 ปี โดยเริ่มฝึกอบรมในเดือนกรกฎาคมของทุกปี คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม เป็นแพทย์มีหลักฐานแสดงการได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม และวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา รับแพทย์ผู้สนใจปีละ 3 คน

image

โครงการอบรม

image

กำหนดการอบรม

image

การลงทะเบียน

Fellowship training รุ่นที่ 1

Fellowship training รุ่นที่ 2

Fellowship training รุ่นที่ 3

รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร Fellowship training