หลักสูตรการฝึกอบรมสาขาการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง
(Mid-career training 1 ปี)

          ภายหลังศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ได้สร้างหลักสูตร BCCPM ระยะเวลา 8 สัปดาห์ จากการประเมินโครงการ พบว่าแพทย์กลุ่มนี้ได้ทำงานเป็นหัวหน้าในการพัฒนางาน Palliative care ในโรงพยาบาล และช่วยให้บริการด้านนี้ขับเคลื่อนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังจัดทำหลักสูตร BCCPN สำหรับพยาบาลซึ่งพยาบาลกลุ่มนี้ทำหน้าที่เป็นพยาบาลประสานงานศูนย์ดูแลประคับประคอง เพื่อรองรับความต้องการของสังคมและตอบสนอง นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ในปี พ.ศ. 2561 ศูนย์การุณรักษ์ จึงมีแนวคิดในการทำหลักสูตรการฝึกอบรมประกาศนียบัตรสาขาการบริบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง (Graduate Certificate in Palliative Care) โดย มีเป้าหมายให้เกิดแพทย์และพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้าน Palliative care ให้เกิดขึ้นจำมาก เพื่อรองรับศูนย์ดูแลประคับประคองทั่วประเทศ รับแพทย์/พยาบาลที่สนใจรุ่นละ 20 คนต่อปี หลักสูตรการอบรมระยะเวลา 1 ปี ไม่เต็มเวลา มีระยะเวลาอยู่ที่แหล่งฝึก 12 สัปดาห์ โดยเป็น intensive course ระยะเวลา 1 สัปดาห์ 4 ครั้ง เดือนเว้นเดือน เดือนสุดท้ายให้เลือกฝึกปฏิบัติงานได้ 2 ที่คือ ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ หรือ Hospis Malaysia

image

หนังสือเชิญอบรม

image

กำหนดการอบรม

image

การลงทะเบียน

รายชื่อผู้เข้าฝึกอบรมหลักสูตร Certificate in Palliative Care (Mid-career training)