ประกาศกรมการแพทย์

เรื่อง คำแนะนำการดูแลประคับประคองในผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แนะนำโดย กรมการแพทย์ ร่วมกับสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย และ Thai Palliative Care Network

ดาวน์โหลดคำแนะนำได้ที่

http://www.thaps.or.th/wp-content/uploads/2021/05/Recommendation-PC-and-Covid19.pdf