ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Advance course in Palliative care โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Advance course in Palliative care หลักสูตร 2 วัน ผ่านระบบ Application Zoom meeting ระหว่างวันที่ 23 24 กรกฎาคม 2563