ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Advance course in Palliative care โครงการฝึกอบรมหลักสูตร Pain and Palliative care for Doctor หลักสูตร 3 วัน ผ่านระบบ Application Zoom meeting ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2563