ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุม management of Dyspnea in End-Stage Respiratory Disease ในวันที่ 17 สิงหาคม 2564 โดยมี Speaker Assc.Prof.Chanchai Sithiphun, MD Thoracic Society of Thailand Under Royal Patronage : Dr.Lisa Potter ,MD, Calvary Health Care, Sydney; Frances Stewart, Calvary hospital, Sydney ; Assoc.Prof.Srivieng Pirojkul Md, Karunruk Palliative Care Center, Thailand, Dr.Sakon Sinha Thai Palliative Care Society