การฝึกอบรม Palliative Care for Pharmacists

          ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองเภสัชกรมีบทบาทสำคัญในการให้คำปรึกษาเรื่องการใช้ยาแก่ทีมสหสาขารวมถึงแก่ผู้ป่วยและครอบครัว นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการจัดหายาที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วย การจัดระบบการกระจายยา และการเข้าถึงยา โดยเฉพาะยาที่มีความสำคัญคือ opioids ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ริเริ่มจัดหลักสูตร Palliative Care for Pharmacists โดยวิธีการสอนบรรยายระยะเวลา 2 วัน ในปี พ.ศ. 2558 หลังจากนั้นได้ขยายระยะเวลาเป็น 3 วัน ในปี พ.ศ. 2559 และต่อมาได้พัฒนาหลักสูตรให้มีการฝึกภาคปฏิบัติด้วย รวมกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองแก่เภสัชกรที่ทำงานในโรงพยาบาล กลุ่มเป้าหมายคือ เภสัชกรในโรงพยาบาลจังหวัดและโรงพยาบาลชุมชน โดยเฉพาะผู้อยู่ในทีมสหวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง ใช่วง ปี พ.ศ. 2559 – 2560 จัดการอบรมให้เภสัชกรระดับ รพช. และ รพจ. ครอบคลุม สปสช. เขต 7-10 หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2562 ขยายผลครอบคลุมทั่วทุกภาคในประเทศไทยโดยได้รับทุนจากมหาวิทยาลัยขอนแก่น