ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดประชุม How to set up medical Cannabis Clinics within Supportive and Palliative Care Center. จัดที่ณ. ศูนย์ประชุม Auditiorium อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในวันที่ 3 ม.ค. 2563 โดยมี Special speaker Antonio Vigano, MD., MSc. And Ms. Virginie Bacis, BSc. : McGill University Health Center.