ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุม Medical Cannabis in Oncology and Palliative Care Conference ในวันที่ 2 ม.ค.63 ณ. ศูนย์ประชุม Auditiorium อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Special speaker Antonio Vigano, MD., MSc. And Ms. Virginie Bacis, BSc. : McGill University Health Center.