ศูนย์การุณรักษ์ โรงพยาบาลศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น Khon Kaen International Conference in Palliative Care 2562 ณ.โรงแรมอวานี ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 11-12 ก.ค.2562 โดยมี Special Speaker : Dr.Sureh Kumar, Director, Who Collaboration Center for Community Particiapnt in Pallative Care and Long-Term Care, India ; Dr.Akileswaran Ramaswamy, Yishum Health, Singapore; Dr.Kajeertn Prugago, NationalHealth Security Office, Thailand; Dr.Dakarn Bunnag, Institube of Geriatrict Medicine, Thailand; Dr.Adeline Lam, Tan Tonck Seng Hospital, Singapore; Dr. Srivieng Pairojkul, Head of Karunruk Palliative Care Center, Srinagarind Hosital, Faculty of Medcidine, Khonkaen University, Thailand